Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia 10.06.2021 r.

Data dodania: 10.06.2021 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych.

(kod CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe, 80411000-8 – usługi szkół jazdy, 80400000-8 – usługi edukacyjne osób dorosłych oraz inne, 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego, 80530000 – usługi szkolenia zawodowego)

I.  Zamawiający:

Nazwa i adres zamawiającego:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55 , Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085, NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II. Postanowienia ogólne:

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie przygotowane i prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje to podstawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 z późn. zm.).

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.

3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 10.06.2021 r. na stronach internetowych:

a)       – strona Zamawiającego,

b)       https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

6.   Kategoria ogłoszenia

Usługi

7.   Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, miasta: Końskie  

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w Końskich w ramach szkoleń dla uczestników projektu „Kwalifikacje to  podstawa”  RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych.

Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

Wymaga się, aby szkolenia opierały się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach i pro  wadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji, zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego: Etap I – Zakres, Etap II – Wzorzec, Etap III – Ocena, Etap IV – Porównanie.

IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń organizowanych w Końskich dla uczestników projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych.

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń organizowanych w Końskich w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna
i pozaformalną osób dorosłych.  

2. Oferent  w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia propozycji książki lub skryptu dla uczestników/uczestniczek zajęć

3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne mogą odbywać się w dni robocze (w godzinach między 15:00 a 20:00) od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w soboty i niedziele. Zajęcia teoretyczne i praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych z Zamawiającym, wg ustalonego harmonogramu lub w przypadku części praktycznej kursu prawa jazdy kat. B bezpośrednio
z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs prawa jazdy. 

4. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących obostrzeń związanych z COVID-19 Zamawiający dopuści realizację zajęć teoretycznych w formie online, z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących realizacji kursów będących przedmiotem zamówienia .

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

7. Z uwagi na różnorodność szkoleń oraz  realizację w tym samym czasie, zamówienie zostało podzielone na części.

  • 80500000-9 - usługi szkoleniowe,
  • 80411000-8 – usługi szkół jazdy,
  • 80400000-8 – usługi edukacyjne osób dorosłych oraz inne,
  • 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
  • 80530000 – usługi szkolenia zawodowego,

Rodzaje, specyfikacja i terminy szkoleń:

1)    Część 1 „Magazynier” – moduł w ramach szkolenia „Magazynier – operator wózków jezdniowych”

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie

Liczba szkoleń: 1

Liczba uczestników szkolenia: 1 grupa (12 osób)

Planowany termin realizacji: czerwiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.   

Czas trwania szkolenia: 50 godz. dyd. 

Zajęcia teoretyczne prowadzone w formie wykładowej Szkolenie umożliwia zdobycie/ usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi magazynu. W programie szkolenia m.in.: podstawowe zagadnienia dotyczące pracy w magazynie (rodzaje magazynów i ich wyposażenie, organizacja pracy w magazynie, zasady odbioru jakościowego); towaroznawstwo ogólne, zasady i technologia magazynowania, zasady znakowania towarów, dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencji zapasów magazynowych, zasady inwentaryzacji, zapasy i budowle magazynowe; wyposażenie magazynu; organizacja prac magazynowych; prowadzenie dokumentacji, obieg dokumentów i towarów, wydawanie towarów z magazynu.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera. Zamawiający zapewnia salę do realizacji zajęć.

Wymagania dla wykładowcy/trenera: wiedza i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia,
tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie 24 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem oferty.

2)       Część 2 „Operator wózka widłowego” – moduł w ramach  szkolenia „Magazynier – operator wózków jezdniowych”

Czas trwania szkolenia: 59 godz. godz. (29 godz. teorii dot. obsługi wózka jezdniowego (zajęcia grupowe
tj. 1 grupa 12 os.)  + 30 godz. praktycznej nauki jazdy wózkiem (zajęcia praktyczne organizowane w podziale na 3 grupy po 4 osoby, po 10 godz. zajęć na grupę)

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie

Liczba szkoleń: 1

Liczba uczestników szkolenia: 1 grupa (12 osób)

Planowane terminy: lipiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.(bezpośrednio po ukończeniu modułu 1 z części 1 Zamówienia)

Szkolenie prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej (praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym). Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu zasad obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz nabycia praktycznych umiejętności jazdy wózkiem jezdniowym.

W programie szkolenia: wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego ( w tym wózki jezdniowe) podlegające dozorowi technicznemu; rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu; typy stosowanych wózków jezdniowych; udźwig wózka jezdniowego; pojęcie stateczności wózków jezdniowych; budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia; budowa wózka właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia; mechanizmy oraz ich budowa i działanie; urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych; wyposażenie elektryczne (hydrauliczne, pneumatyczne) wózka jezdniowego; obsługa wózka jezdniowego: czynności kierowcy/operatora wózków jezdniowych przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy; praca wózkiem jezdniowym w specyficznych warunkach; zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG); wiadomości
z zakresu ładunkoznawstwa; warunki bezpiecznej pracy; BHP przy obsłudze urządzeń; procedura postepowania w przypadku niebezpiecznego uszkodzenia/nieszczęśliwego wypadku; mechanika – droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność; elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie - różnice potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera, organizację zajęć teoretycznych i  praktycznych z nauki jazdy wózkiem, w tym zapewnienie wózka jezdniowego oraz placu do ćwiczeń. Salę do zajęć teoretycznych zapewnia Zamawiający

Wymagania dla wykładowcy/trenera/wykonawcy: wiedza i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie 24 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem oferty. Dodatkowo min. 5 udokumentowanych usług Operator wózków jezdniowych  w okresie 24 m-cy bezpośrednio przed złożeniem oferty.

3)       Część 3. Szkolenie „Specjalista ds. kadr i płac”

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie

Liczba szkoleń:

Liczba uczestników szkolenia: 1 grupa (12 osób)

Planowane terminy: czerwiec 2021 r. – październik 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 100 godz. dyd. (50 godz. teorii  + 50 godz. zajęć praktycznych – obsługa programu księgowego Symfonia Kadry i płace / Sage One Payroll );

W programie szkolenia: Stosunek pracy – charakterystyka i podstawy prawne stosunku pracy, Podstawowe obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy, Kadry w przedsiębiorstwie, Rodzaje umów i ich charakterystyka, Dokumentacja wynagrodzeń, Czas pracy i jego ewidencjonowanie, Urlopy wypoczynkowe, wpływ poszczególnych urlopów na siebie, Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczenia z ZUS-em, Wynagrodzenia ze stosunku pracy -  w zakresie wynagrodzeń, Zasady obliczania innych składników wynagradzania, Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom oraz zasady ich wypłaty i ewidencji, Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe, Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe, Rozliczenia z urzędem skarbowym, Świadectwo pracy, Obsługa programu Płatnik, Obsługa programu kadrowo – płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera

Wymagania dla wykładowcy/trenera: wiedza i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w realizacji szkoleń z zakresu kadr i płac oraz
min. 50 godz. udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć z zakresu obsługi programu kadrowo – płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll w okresie 24 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem oferty

4)       Część 4. Kurs masażu klasycznego – w ramach szkolenia „Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat B”

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie

Liczba edycji: 1

Liczba uczestników szkolenia: 1 grupa (12 osób)

Planowane terminy: czerwiec 2021 r. -  wrzesień 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 60 godz. dyd.

Celem tej części szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu technik masażu klasycznego. W programie szkolenia: podstawy anatomii, podstawy fizjologii, rodzaje, metody/techniki wykonywania masażu klasycznego, metodyka masażu kręgosłupa i grzbietu, kończyn, masaż brzucha i klatki piersiowej, historia masażu, psychologia masażu, zasady bezpieczeństwa czyli kiedy nie masować wskazania i przeciwwskazania do wykonania masażu, masaż ON, bhp i higiena pracy,

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera, koszty materiałów pomocowych do zajęć praktycznych tj.: olejki, balsamy, ręczniki jednorazowe, kamienie, bańki chińskie, udostępnienie łóżka do masażu itp.

Wymagania dla wykładowcy/trenera: wiedza i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie 24 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem oferty.

5)       Część 5. Kurs prawa jazdy kat. B - w ramach szkolenia „Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat B” 
Miejsce realizacji szkolenia:
miejsce odbywania zajęć teoretycznych: Końskie, miejsce odbywania zajęć praktycznych: województwo świętokrzyskie, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kielce, gdzie uczestnicy zdają egzamin państwowy.

Liczba edycji: 1

Liczba uczestników szkolenia: 1 grupa (12 osób)

Planowane terminy: czerwiec 2021 r. – październik 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 60 godz. (tj. 30 godz. dyd. teorii/ grupę + 30 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych nauki jazdy na osobę)

Celem tej części szkolenia jest uzyskanie przez uczestników prawa jazdy kat. B Ilość godzin kursu prawa jazdy kat. B przypadających na każdego uczestnika szkolenia: 60 godz. (w tym 30 godz. dydaktycznych grupowych zajęć teoretycznych oraz 30 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych).

Cena usługi powinna zawierać koszty: koszt organizacji kursu prawa jazdy kat. B, materiały szkoleniowe dla uczestników, serwisu kawowy (napoje kawa, herbata, woda, susz konferencyjny) podczas trwania zajęć teoretycznych

Wymagania dla wykładowcy/trenera/wykonawcy: wiedza i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie 24 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem oferty. Dodatkowo min. 3 udokumentowane usługi  w okresie 24 m-cy bezpośrednio przed złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na koniec kursu prawa jazdy egzaminów wewnętrznych oraz wydania Uczestnikom stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu.

6)         Część 6. Szkolenie  „Instalator  systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV”

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie

Liczba edycji: 1

Liczba uczestników szkolenia: 1 grupa (12 osób)

Planowane terminy: sierpień – październik 2021

Czas trwania szkolenia: 64 godz. dyd.  

Szkolenie składa się z dwóch części:

1. Instalator  systemów fotowoltaicznych (40 godz.) - szkolenie umożliwia zdobycie/ usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu  systemów fotowoltaicznych oraz ich montażu. Część teoretyczna i praktyczna szkolenia. W programie szkolenia m.in.: typy instalacji, eksploatacja, dobór, montaż, regulacja systemów, projektowanie instalacji, montaż i uruchomienie instalacji, badania termowizyjne, BHP.

2. Kurs SEP do 1 kV (24 godz.) – uprawnienia elektryczne w grupie I (G1)- zajęcia teoretyczne prowadzone w formie wykładowej. W programie szkolenia m.in.: Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, Urządzenia elektrotermiczne, Urządzenia do elektrolizy, Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, Elektryczna sieć trakcyjna, Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji. Szkolenie zakończone egzaminem zew. SEP

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera, koszt materiałów pomocniczych do przeprowadzenia zajęć praktycznych, koszt organizacji egzaminu SEP

Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia zajęć. Zamawiający wnosi opłatę egzaminacyjną dla uczestników szkolenia za egzamin elektryczny.

Wymagania dla wykładowcy/trenera/wykonawcy: wiedza i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie 24 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem oferty.  Dodatkowo min. 3 udokumentowane usługi  z danego zakresu w okresie 24 m-cy bezpośrednio przed złożeniem oferty.

VI. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń związanych z COVID-19

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry wykładowców/instruktorów posiadających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia lub w przypadku osób realizujących działania osobiście, posiadać niezbędne doświadczenie, wiedze i umiejętności związane z przedmiotem zamówienia. Wymagane min 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajeć/ szkoleń w danym obszarze tematycznym.

3. Informowanie Uczestników Projektu o współfinansowaniu szkolenia/kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia (tj. np.: wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia; w przypadku kursu prawa jazdy - wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców )

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 1);

3. Wykonawca/Kadra dydaktyczna/Instruktorzy prowadzący zajęcia  posiadają min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotu zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie Załącznika nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie oraz załącznik nr 4 dotyczącego realizacji usług – jeśli dotyczy)

VIII.  Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia: w zależności od szkolenia, terminy wskazane w treści zapytania, ogółem:  czerwiec 2021 – grudzień 2021. 

IX. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

X. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     (warunek weryfikowany na podstawie Zał. 3 do zapytania ofertowego)

XI.  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1)       Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.) 

2)       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

3)       Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji przedmiotu zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) + dodatkowo CV poszczególnych osób.

4)       Wykaz zrealizowanych usług (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dotyczy części 2,5 i 6 niniejszego zapytania.

5)       Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców z zakresu Prawa jazdy kat. B – jeśli dotyczy (warunek weryfikowany na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie – strona Zamawiającego, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Językiem komunikacji jest język polski. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Małgorzata Ciaś – Koordynatorka projektu telefon: 502 925 445;

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1)       Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2)       Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa
w pkt. XI niniejszego zapytania ofertowego.

3)       Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.

4)       Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)       Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. Miejsce i termin składania ofert

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,
ul. Stanisława Staszica 2A;

- listownie pod w/w adres;

- e-mailem na adres m_cias@kswp.org.pl

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 18.06.2021 r. godz. 10.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkoleń w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Oferty składane na adres mailowy powinny być w formie skanu podpisanych wszystkich wymaganych dokumentów.

5. Zamawiający po otwarciu ofert może żądać od Oferenta w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

6. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.

XV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. X zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – waga - 100 %

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

                                          Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

XVI.   Dodatkowe informacje i zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian
w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy (max. do 31.01.2022) w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Uczestniczkom ukończenie szkolenia/kursu w zakładanym terminie.

6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury /rachunku oraz innych wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz Instytucji Zarządzającej przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji zajęć.

8. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy.

9. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

10. W przypadku, gdy osoba uczestnicząca w kursie/ szkoleniu, w trakcie jego trwania z przyczyn losowych nie będzie mogła dalej uczestniczyć w danym kursie/ szkoleniu, Zamawiający pokryje tylko koszty faktycznie poniesione przez Wykonawcę.

11. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację usługi zawarte będą zapisy dotyczące kar umownych:

a)       za każdy dzień zwłoki w zakończeniu kursów/szkoleń – 10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,

b)       za samowolne zmiany terminów, w których realizowane będą kursy/szkolenia, nie zapewnienie warunków
do prawidłowej realizacji kursów/szkoleń – 10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość,

c)       w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności - 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,

d)       za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę – 20% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

e)       Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 10% wynagrodzenia, za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego.

XVII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu ,,Kwalifikacje to podstawa”;

3)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

4)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)   posiada  Pani/Pan:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)   nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce