Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RR/2017 z dnia 02.11.2017 r. w trybie rozeznania rynku

Data dodania: 02.11.2017 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki (kod CPV 80500000-9)

w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

I.  ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych matematyki dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

Rodzaj i specyfikacja zajęć:

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Liczba edycji: 8 ( 4 edycje ZSP nr 1 w Końskich oraz 4 edycje ZSP w Stąporkowie)

Liczba uczestników: 80 os. (4 grupy/10 osób ZSP nr 1 w Końskich oraz 4 grupy/10 osób w ZSPw Stąporkowie).

Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich  oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

Czas trwania zajęć: 20 godz. /grup (łącznie 160 godz. , w tym 80 godz. w ZSP w Stąporkowie i 80 godz. ZSP nr 1 w Końskich)

Opis szkolenia: szkolenie prowadzone w formie konwersatoriów/ćwiczeń utrwalających. Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z matematyki.

Oferent  w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia propozycji materiałów szkoleniowych, tj. książki/zbioru zadań (zawierających elementy wykraczającej poza program nauczania)
dla uczestników/uczestniczek szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą według ustalonego wcześniej harmonogramu. Przewidywane dni realizacji zajęć:

- 2 grupy z ZSP w Końskich - wyłącznie w soboty;

- 2 grupy z ZSP w Końskich – 3 x sobota, 12 x czwartek (2 godz. po zakończonych zajęciach szkolnych

 tj. od godz. 13.10);

- 4 grupy ZSP w Stąporkowie - w soboty (dodatkowo 3 spotkania odbędą się w inne dni tygodnia wolne od nauki szkolnej – przerwa świąteczna lub ferie zimowe). 

Zamówienie wykonywane będzie w terminie od 16.11.2017 r. do 02.2018 r.

W związku z przewidywaną dużą częstotliwością realizacji zajęć oraz krótkim okresem na ich przeprowadzenie Zamawiający zakłada zaangażowanie 2 wykładowców/trenerów – jednego dla ZSP nr 1  w Końskich i jednego w ZSP w Stąporkowie.

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 500 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie nie krótszym niż 24 miesiące bezpośrednio przed złożeniem oferty.

2. Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia (wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia).

3. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 3 do Formularza oferty). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:

- Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia zajęć w zakresie opisanym w pkt II (Załącznik nr 2).

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy (dyplomy lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i doświadczenia w obszarze tematycznym zajęć), zgodnym
z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia: rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia min. 500 godzin zajęć w przedmiocie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

- Curriculum Vitae (Załącznik nr 4).

- Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5).

- Wykaz proponowanego/nych podręcznika/podręczników, które będą wykorzystywane przez uczestników/uczestniczek zajęć – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe.

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto w ramach każdego z oferowanych zadań, wyrażoną w złotych polskich.
Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki ubezpieczeniowe).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na realizację zajęć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich  lub Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon lub Małgorzata Ciaś – Asystentka koordynatorki projektu –
telefon 41) 375-14-55.

V. KRYTERIA OCENY

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. K2 - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach szkolenia:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Oferent musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji zajęć w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.

K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 500 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt

b) od 501 do 800 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 20 pkt

c) od 801 do 1200 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 30 pkt

d) powyżej 1200 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 40 pkt

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A;

- listownie pod w/w adres;

- e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 07.11.2017 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację zajęć - matematyka”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny
na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia zajęć.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce