Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/RPSW.02.01

Data dodania: 27.04.2018 / Autor: Mateusz Kania

Zapytanie ofertowe nr 7/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wyposażenia meblowego (zestaw złożony z 8 biurek, 1 stołu, 16 krzeseł). Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Zakup wyposażenia meblowego” dla projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

I. Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa:

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny w drodze rozeznania rynku w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 roku.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia meblowego - 1 zestaw (zestaw złożony z 8 biurek,
1 stołu, 16 krzeseł) o następującej specyfikacji:

  • Część 1 zamówienia (8 biurek, 1 stół)

1) Biurka o wymiarach: długość 1200 mm (± 5 mm), szerokość 700 mm (± 5 mm), wysokość 750 mm (± 10 mm), stelaże metalowe z osłoną kabli w kolorze RAL 9006 malowane proszkowo, blat w kolorze wenge, płyta blenda w kolorze mangfal, stopki regulowane.

2) Stół o wymiarach: długość 1400 mm (± 5 mm), szerokość 700 mm (± 5 mm), wysokość 750 mm (±10 mm), stelaże metalowe z osłoną kabli w kolorze RAL 9006 malowane proszkowo, blat w kolorze wenge, płyta blenda w kolorze mangfal, stopki regulowane.

  • Część 2 zamówienia (16 krzeseł)

1) Krzesła biurowe obrotowe o specyfikacji: mechanizm pozwalający na obniżanie i podwyższanie siedziska, oparcie z trzech oddzielnych elementów wyprofilowanych w celu podtrzymywania odcinka lędźwiowego kręgosłupa, dwa podłokietniki, siedzisko i oparcie wykonane z wysokoelastycznej pianki obszytej skórą ekologiczną (dopuszcza się inną tkaninę obszycia tyłu oparcia), regulacja wysokości (amortyzator gazowy), szerokość krzesła 63 cm (± 2 cm), wysokość minimalna 115 cm, szerokość i długość siedziska: 50 cm (± 2 cm), wysokość siedziska (min-max): 48-54 cm (± 2 cm), kółka dostosowane do powierzchni dywanowych, podstawa pięcioramienna (noga) wykonana ze stali chromo-niklowej lub jako element chromowany (poler). Kolorystyka wybrana zostanie na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (część 1 zamówienia stanowi zakup i dostawa 8 biurek oraz 1 stołu, część 2 zamówienia składa się z 16 krzeseł).

3. Miejscem realizacji dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie.

4. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

5. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 39100000-3 – Meble

Kod CPV: 39110000-6 –  Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

Kod CPV: 39120000-9 – Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

III. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub jego część.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz powinna:

a) zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu,

b) posiadać datę sporządzenia,

c) posiadać cenę wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (np. koszt dostawy).

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, powinna być kompletna oraz posiadać wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki/oświadczenia.

4. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do 07.05.2018 r.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Ofertę należy w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 7/RPSW.02.01”.

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny - 100%. Ocena dokonana zostanie odrębnie dla każdej z dwóch części zamówienia.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce