Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/RPSW.02.01

Data dodania: 10.05.2018 / Autor: Mateusz Kania

Zapytanie ofertowe nr 8/RPSW.02.01 na usługę wydruku i dostawy broszur i informatorów. Wydatek ponoszony jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

I. Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa:

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny w drodze rozeznania rynku w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 roku.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wydruku i dostawy broszur i informatorów o następującej specyfikacji:

1) Informator – 100 sztuk

a) format: A4 składana do DL (w C)

b) gramatura: kreda mat 170 g

c) druk dwustronny 4/4 CMYK

2) Broszura – 100 sztuk

a) format: po złożeniu A5 pion

b) zadruk pełnokolorowy dwustronny

c) ilość stron z okładką: 16 (4 strona okładka + 12 stron środek)

d) gramatura papieru: kreda mat 170 g

e) broszura zszywana

2. Usługa zostanie wykonana w oparciu o materiały (projekty broszury i informatora zawierające tekst, zdjęcia, grafikę) dostarczone w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Miejscem realizacji dostawy wydrukowanych materiałów jest siedziba Zamawiającego: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt, w opakowaniu zabezpieczonym przed zniszczeniem.

6. Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 25.05.2018 r.

7. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 79810000-5 – Usługi drukowania

Kod CPV: 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem

III. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz powinna:

a) zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu,

b) posiadać datę sporządzenia,

c) posiadać cenę wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, powinna być kompletna oraz posiadać wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki/oświadczenia.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do 17.05.2018 r.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Ofertę należy w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 8/RPSW.02.01”.

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny - 100%.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

IX. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.

2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce