Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 16.02.2021 r.

Data dodania: 16.02.2021 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące wyboru wykonawcy do przygotowania i przeprowadzenia egzaminów Certiport: „AutoCAD Certified User + Retake” dla 60 uczestników szkoleń pn. „AutoCAD I stopnia” - uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach (kod CPV: 80500000-9)

w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

2. Adres, pod którym należy składać oferty:

Biuro projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, III p., 25-516 Kielce

II. Postanowienia ogólne

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.

3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 16.02.2021 r. na stronach internetowych:

a) strona Zamawiającego,

b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

1. Kategoria ogłoszenia

Usługa

2. Podkategoria ogłoszenia

Usługa szkoleniowa

3. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, m. Kielce tj.:

  • Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce oraz
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce.

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów Certiport: „AutoCAD Certified User + Retake” dla 60 uczestników/uczestniczek szkolenia pn. „AutoCad I stopnia” organizowanego w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów Certiport: „AutoCAD Certified User + Retake” dla 60 uczestników/uczestniczek szkolenia pn. „AutoCad I stopnia” organizowanego w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Wydatek ponoszony w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów Certiport: „AutoCAD Certified User + Retake” dla 60 uczestników/uczestniczek szkolenia pn. „AutoCad I stopnia” organizowanego w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

2. Zamawiający dysponuje salą przeznaczoną na potrzeby egzaminu oraz zapewnia dostęp stanowisk egzaminacyjnych do stabilnego połączenia internetowego.

3. Zamówienie polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu min. 12-stu egzaminów Certiport: „AutoCAD Certified User + Retake”, w języku polskim, w 12-stu grupach 5-osobowych, z możliwością powtórki przez każdego uczestnika.

4. Liczba uczestników do przeegzaminowania: 60 osób.

5. Liczba egzaminów do przeprowadzenia: min. 60 max 120 egzaminów.

6. Maksymalna ilość osób zdających jednocześnie nie powinna przekraczać 5 osób - ze względu na obowiązki szkolne uczniów możliwość wyboru różnych terminów egzaminu, a także w celu zachowania dystansu gwarantującego bezpieczeństwo w związku z COVID-19 oraz zniwelowania wzajemnych konsultacji pomiędzy uczniami w trakcie egzaminu.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

10. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Egzaminy zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w okresie od 01.03.2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 (dla 20 osób) oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 (dla 40 osób). Poszczególne terminy egzaminów zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy, po zakończeniu szkoleń dla poszczególnych grup szkoleniowych. Egzaminy będą odbywały się w dni robocze
w godzinach popołudniowych (od godziny 15:00-18:00) lub w soboty i niedziele.

VI. Wymagania od Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zapewnienia niezbędnego wyposażenia technicznego sali egzaminacyjnej: komputerów z zainstalowaną legalną wersją aplikacji AutoCAD 2020 lub 2021 oraz z zainstalowaną aplikacją egzaminacyjną;

b) zapewnienia osoby nadzorującej przebieg egzaminu (tzw. Proctora): osoba z uprawnieniami do autoryzacji uruchomienia egzaminu - potwierdzenia tożsamości osoby egzaminowanej na stanowisku komputerowym w celu inicjacji egzaminu;

c) instruktażu osób egzaminowanych z działania aplikacji egzaminacyjnej: dostawca egzaminu powinien przeznaczyć dodatkowy czas przed egzaminem na poinstruowanie osób egzaminowanych z funkcjonalności aplikacji egzaminacyjnej;

d) zapewnienia zasobów sprzętowych oraz osobowych w przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu poprawkowego;

e) wystawienia imiennego, oryginalnego, międzynarodowego certyfikatu Autodesk AutoCAD Certified User dla uczestników w formie papierowej i elektronicznej (jako plik PDF).

VII. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O realizację zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (tj. Status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk);

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

(warunki weryfikowane na podstawie Zał. 1 do zapytania ofertowego)

VIII. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

IX. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(warunek weryfikowany na podstawie Zał. 2 do zapytania ofertowego)

X. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

1) Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie – strona Zamawiającego oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Językiem komunikacji jest język polski. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Urszula Marciniak – Koordynatorka projektu e-mail: u_marciniak@kswp.org.pl lub Agnieszka Zagnińska – Asystentka koordynatorki e-mail: a_zagninska@kswp.org.pl  – telefon (41) 345 39 08.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. X niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.

4. Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w biurze projektu Zamawiającego: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, 25-516 Kielce; III p.

- listownie pod w/w adres;

- e-mailem na adres: u_marciniak@kswp.org.pl.

2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 24.02.2021 r. godz. 10.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w biurze projektu Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie egzaminów  Certiport: „AutoCAD Certified User + Retake” w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.

XIV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. IX zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – waga - 100 %;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

XV. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania - przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

5. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

XVI. Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.

2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 9/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 16.02.2021 r.

3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.Pytania i odpowiedzi z dnia 23.02.2021 r.

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie zapisu punkt VI ppkt e

Wystawienie przedmiotowych Certyfikatów dotyczy tylko osób, które pozytywnie zdały egzamin AutoCAD Certified User + Retake.

Prosimy o pilną odpowiedź gdyż jutro upływa termin składania ofert.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia imiennego, oryginalnego, międzynarodowego certyfikatu Autodesk AutoCAD Certified User w formie papierowej i elektronicznej (jako plik PDF) wyłącznie dla tych uczestników, którzy pozytywnie zdadzą egzamin AutoCAD Certified User + Retake, będący przedmiotem niniejszego zamówienia.

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biura Skarżysko Kamienna

22.07.2021

W dniu 23.07.2021 biuro w Skarżysku Kamiennej będzie czynne od godziny 10.30

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/08.05.03-26-0122/19)

20.07.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 7/08.05.03-26-0122/19 z dn....

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

19.07.2021

dotyczące wyboru trenera/wykładowcy do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce