Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/8.5.4/2021 w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 10 uczestników kursu „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” – uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Data dodania: 21.04.2021 / Autor: Przemysław Sipika

w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55 , Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085, NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

2. Adres, pod którym należy składać oferty:

Biuro projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, III p., 25-516 Kielce

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa książek/podręczników stanowiących materiały szkoleniowe dla 10 uczestników kursu pn. „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” organizowanego w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 

Miejsce dostawy książek/podręczników:

Biuro projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, III p., 25-516 Kielce

 

Termin realizacji zamówienia: do 06 maja 2021 r.

 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 

Tytuł: „Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach”, autor: Aleksander Sosiński; wydawnictwo: Liwona; ilość: 10 szt.

 

III.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, o ile posiada on uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

IV. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy

„Formularz ofertowy” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 V.    OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dostawy na wskazane miejsce.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

VI. KRYTERIA OCENY

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

Cena – 100%

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:
  - osobiście w biurze projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, al. IX Wieków Kielc 6/24-25 III p. 25-516 Kielce;
  -    e-mailem na adres u_marciniak@kswp.org.pl
 2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 26.04.2021 r. do godz. 12.00
 3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na dostawę książek w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

 

VIII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
 3. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za realizację usługi wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od daty wystawienia faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest

Urszula Marciniak – Koordynator projektu – telefon (41) 345 39 08.

 

 

IX.  Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 9/8.5.4/2021 z dnia 21.04.2021 r.
 3.  Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).
 4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce