Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie dla placówek oświatowych (m.in. na doposażenie, realizacja dla uczniów dodatkowych zajęć)

Data dodania: 05.03.2018 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanym naborze wniosków w ramach poddziałania - 8.3.2 RPO WŚ Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalneji ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

I. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z obszarów OSI województwa świętokrzyskiego – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) , w tym m. in.:

- szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne,

- jednostki samorządu terytorialnego.

II. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

- Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (realizację dla uczniów dodatkowych zajęć   doradztwa edukacyjno–zawodowego, wsparcia psychologiczno–pedagogicznego, doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej).

- Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu (kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki).

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością).

III. Planowany termin naboru wniosków: od 30.03.2018 roku do 16.04.2018 roku.

IV. Poziom dofinansowania: 90% (wydatków kwalifikowanych).

 

KSWP jako jeden z członków Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej zaprasza do współpracy.

Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania dofinansowania są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Kontakt:

telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 14

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce