Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie dla placówek oświatowych (m.in. na doposażenie, realizacja dla uczniów dodatkowych zajęć)

Data dodania: 05.03.2018 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanym naborze wniosków w ramach poddziałania - 8.3.2 RPO WŚ Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalneji ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.

I. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z obszarów OSI województwa świętokrzyskiego – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) , w tym m. in.:

- szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne,

- jednostki samorządu terytorialnego.

II. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

- Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (realizację dla uczniów dodatkowych zajęć   doradztwa edukacyjno–zawodowego, wsparcia psychologiczno–pedagogicznego, doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej).

- Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu (kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki).

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością).

III. Planowany termin naboru wniosków: od 30.03.2018 roku do 16.04.2018 roku.

IV. Poziom dofinansowania: 90% (wydatków kwalifikowanych).

 

KSWP jako jeden z członków Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej zaprasza do współpracy.

Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania dofinansowania są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Kontakt:

telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 14

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce