Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga! 14 października 2013 roku Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” ogłosiła nabór wniosków

Data dodania: 16.10.2013 / Autor: Mateusz Kania

wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku
wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

 

Uwaga! LGD NA PIASKOWCU obejmuje działaniem następujące gminy: Borkowice, Chlewiska     Mirów, Szydłowiec, Orońsko, Jastrząb.

Termin składania wniosków: 14.10.2013 r. – 30.10.2013 do godz. 14.30

W ramach działania 413 „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju|” można składać wnioski na następujące działania:

         I.            MAŁE PROJEKTY:  

Cel:

-  wspieranie finansowe drobnych lokalnych inicjatyw,

-   wzbudzanie większego zainteresowania własnym obszarem,

-  wzmacnianie lokalnej tożsamości,

- aktywizacja mieszkańców, organizacji i innych lokalnych podmiotów.

Beneficjenci: pełnoletnie osoby fizyczne, które:

- są obywatelami państwa członkowskiego UE,

- mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.

- osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Intensywność wsparcia:

Refundacji podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych, zaś wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być wyższa niż 50 tys. zł.

 

        II.            ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Beneficjenci:

1) gminy;

2) instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;

3) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania .

4) organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego

Intensywność wsparcia:

Refundacji podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych, zaś wysokość pomocy w okresie realizacji programu dla jednej miejscowości nie może przekroczyć 500 000 zł. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł.

 III.            TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Beneficjenci:

- osoby fizyczne, prawne, wspólnicy spółek cywilnych.

Intensywność wsparcia:

Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. zł, z tym że: 

Szczegółowe informacje odnośnie powyższych działań można uzyskać w siedzibie Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości oraz w biurach zamiejscowych.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce