Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Powiatowe Urzędy Pracy w województwie świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim prowadzą nabory na nowe formy wsparcia osób bezrobotnych oraz pracodawców

Data dodania: 13.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

Formy wsparcia:

1.       Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla:

  • bezrobotnych,
  • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • studentów ostatniego roku studiów.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyżej niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka ta może stanowić 100% kosztów podjęcia działalności gospodarczej. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie takiej pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (na dzień 04.07.2014r. stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75).

 2.       Grant na telepracę

O grant na telepracę mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy zatrudnią w formie telepracy bezrobotnego  przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu bezrobotnego rodzica, powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 3.         Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

O pożyczkę mogą ubiegać się:

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej,

- niepubliczne przedszkola lub niepubliczne szkoły, o których mowa w systemie oświaty,

- żłobki lub kluby dziecięce tworzone lub prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki  nieposiadające osobowości prawnej,

Pożyczka jest udzielana w wysokości określonej na umowie, nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (na dzień 04.07.2014r. stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75). Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata.

 4.       Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

Środki są przeznaczone na finansowanie działań obejmujących:

a)       kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

-  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego  w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

-  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

-  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

-  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

-  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

      Działania dodatkowe do sfinansowania:

a)       określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;

b)        badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;

c)       promocję KFS;

d)       konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Środki z KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.

Ustawowo określono wysokość tego wsparcia:

  • regułą jest, że 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa.

 Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Powiatowych Urzędach Pracy lub w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie sporządzania kompletnych wniosków.

Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce