Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Powiatowe Urzędy Pracy w województwie świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim prowadzą nabory na nowe formy wsparcia pracodawców i osób bezrobotnych (do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia)

Data dodania: 13.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

Wsparcie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:

 • Bon stażowy - stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego
  po odbytym stażu przez okres minimum 6 miesięcy. W ramach bonu finansowane są: stypendium stażysty, w kwocie 120 % kwoty zasiłku,  koszty przejazdu na staż w wysokości do 600 zł oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Ponadto pracodawcy, który wywiązał się z obowiązku zatrudnieniowego wypłacana jest jednorazowa premia w wysokości 1500 zł. 
 • Bon szkoleniowy - stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu sfinansowane będą  bezrobotnemu  (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu) koszty:

a) jednego lub kilka szkoleń,

b) niezbędnych badań lekarskich,

c) przejazdu na szkolenia:

 • do 150 zł (szkolenie trwa do 150godz).
 • do 200 zł (szkolenie trwa więcej niż 150godz.)

c) zakwaterowania jeśli zajęcia są poza miejscem zamieszkania można uzyskać do 1500zł 

 • Bon zatrudnieniowy -  gwarancja zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja obejmuje 12 miesięcy i jest przyznawana w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 
 • Bon na zasiedlenie  na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, po spełnieniu określonych warunków, może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Odległość od miejsca zamieszkania a wykonywaną pracą wynosić powinna najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza 3 godziny dziennie. Ponadto musi być w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy. Bon zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie większej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. Będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ZUS. 
 • Refundacja pracodawcy składek ZUS za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia podejmującej pierwszą pracę - refundacja ta przysługuje  przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres minimum 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Wsparcie dla osób bezrobotnych po 50 roku życia:

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia - pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres:
  • 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył 60 lat, z jednoczesną gwarancja zatrudnienia po upływie okresu przysługiwania dofinansowania przez minimum 6 miesięcy,
  • 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat, z gwarancją dalszego zatrudnienia bezrobotnego przez minimum 12 miesięcy po upływie przysługiwania dofinansowania.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Powiatowych Urzędach Pracy

lub w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie sporządzania kompletnych wniosków.

Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub a_buczynska@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce