Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wprowadził nowe formy pomocy dla osób bezrobotnych oraz instrumenty wspierające pracodawców

Data dodania: 17.07.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

Wsparcie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:

•     Bon stażowy- stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego
po odbytym stażu przez okres minimum 6 miesięcy. W ramach bonu finansowane są: stypendium stażysty, w kwocie 120 % kwoty zasiłku,  koszty przejazdu na staż w wysokości do 600 zł oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Ponadto pracodawcy, który wywiązał się z obowiązku zatrudnieniowego wypłacana jest jednorazowa premia w wysokości 1500 zł.

•     Bon szkoleniowy –stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego bezrobotny otrzyma dofinansowanie w kwocie do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

•     Bon zatrudnieniowy-  gwarancja zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja obejmuje
12 miesięcy i jest przyznawana w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

•     Bon na zasiedlenie-  na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, po spełnieniu określonych warunków, może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

•     Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących pierwszą pracę-  refundacja dla pracodawcy kosztów poniesionych na składek na ubezpieczenie społeczne przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Pozostałe formy wsparcia osób bezrobotnych:

•     Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+-pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres 12 lub 24 miesięcy.

•     Świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka-  pracodawca może otrzymać świadczenie za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Okres na jaki świadczenie może być przyznane to 12 miesięcy lub 18 miesięcy, w kwocie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie lub jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

lub w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości.

               

Telefon: 041 260 46 61 e-mail: k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat...

24.05.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu kompetencji...

Czytaj więcej

Listy rankingowe uczestników projektu pn. „Szansa na nowy...

23.05.2019

kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania Ścieżka samozatrudnienie – Biuro Piotrków Trybunalski

Czytaj więcej

Jubileuszowa edycja konferencji Investment & Finance...

22.05.2019

X edycja konferencji Investment & Finance Forum odbędzie się 29 maja w hotelu The Westin w Warszawie. Rewolucja cyfrowa w polskim sektorze...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce