Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie projektów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data dodania: 03.11.2016 / Autor: Mateusz Kania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listę programów na rok 2017, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz z funduszu celowego.

Lista programów MKiDN na rok 2017:

1)       Muzyka - cel programu: wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej

2)       Teatr i taniec - wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu

3)       Sztuki wizualne - wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce

4)       Film - promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy

5)       Edukacja artystyczna - podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych

6)       Zamówienia kompozytorskie - wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej

7)       Kolekcie muzealne - wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej

8)       Literatura - podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł tematycznie związanych z historią Polski

9)       Promocja czytelnictwa - wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce

10)   Wspieranie działań muzealnych - wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych

11)   Kultura ludowa i tradycyjna - wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich  występowania

12)   Ochrona zabytków archeologicznych - ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych

13)   Infrastruktura kultury - stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

14)   Infrastruktura szkolnictwa artystycznego - zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych

15)   Infrastruktura domów kultury - zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury

16)   Kultura dostępna - wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej

17)   Narodowe kolekcje sztuki współczesnej - tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce

18)   Regionalne kolekcje sztuki współczesnej - wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej

19)   Czasopisma - wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych

20)   Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat

21)   Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą - dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju

22)   Badanie polskich strat wojennych - wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

23)   Partnerstwo dla książki - poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek

24)   Nowowiejski 2017 - celem programu jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku

25)   Conrad 2017 - celem programu jest promocja dorobku twórczego i postaci Josepha Conrada Korzeniowskiego oraz działania na rzecz rozpowszechnienia świadomości związków Josepha Conrada Korzeniowskiego z Polską, a poprzez to zwiększenie wiedzy o Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej na świecie

26)   Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających|
z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia

27)   Edukacja kulturalna - wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego

28)   Rozwój sektorów kreatywnych - rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych, i wzmacniania ich konkurencyjności zarówno na arenie UE jak i poza nią

Wnioskodawcy:

-  samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

-  organizacje pozarządowe;

-  kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

-  podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków:

-  I nabór wniosków: do 30 listopada 2016 roku;

-  II nabór wniosków: do 31 marca 2017 roku (w przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu).

 Szczegóły dotyczące poszczególnych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 można znaleźć na stronie internetowej http://www.mkidn.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości,którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!!

Telefon: 41 375 14 55  e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 7/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (5/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 5/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce