Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Poszukujemy opiekunów do dzieci uczestników/uczestniczek projektu – opieka indywidualna w Przemyślu.

Data dodania: 28.02.2013 / Autor: Mateusz Kania

W ramach realizacji projektu „Czas na zmiany”

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zapewnia opiekę nad osobami zależnymi uczestnikom/uczestniczkom szkolenia. W związku z powyższym poszukujemy opiekunów do dzieci uczestników/uczestniczek projektu – opieka indywidualna w Przemyślu.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Opieka nad dziećmi uczestników/czek projektu podczas zajęć poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, na szkoleniach oraz podczas sześciomiesięcznych staży.

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana od lutego 2013 r. do lutego 2014 r.

Dokładne terminy będą ustalane z opiekunem indywidualnie.

IV. Oferta powinna zawierać: ·
-  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,

-  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl
  w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA),

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe.

V.   Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 12.03.2013 r. do godz.16:00 na adres elektroniczny przemysl@kswp.org.pl lub składać w Biurze Projektu: ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel.: 0 600 294 594 

VI.    Kryteria

WYMAGANIA:
-wykształcenie pedagogiczne: licencjackie lub wyższe (mile widziany kierunek opiekunka dziecięca)
lub
- wykształcenie pielęgniarskie: średnie lub wyższe (opiekunka dziecięca)
lub
- średnie, policealne (opiekunka dziecięca)
- doświadczenie w pracy z dziećmi.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

VII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie.

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce