Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Rozeznanie cenowe na dostawę sprzętu informatycznego

Data dodania: 21.09.2020 / Autor: Mateusz Kania

.

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917, REGON 290592085, KRS: 0000020058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym w załączonym „Formularzu oferty”, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin dostawy najpóźniej do 29.09.2020 roku.

2. Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.

3. Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia.

4. Zamówienie na dostawę będzie składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, e-mail.

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w załączniku nr 1) oraz wartość ogółem.

2. Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać czytelny podpis Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową brutto,

- formę płatności,

- formę dostawy,

- termin dostawy.

V. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, odpowiadający normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych.

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana Umowa, do której będzie dołączony Załącznik nr 1: „Formularz oferty”. Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 w cenach jakie zostały zawarte w jego ofercie. Termin związania ofertą: 30 dni.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferent przedstawi na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego propozycje cenową, najpóźniej do 23.09.2020r., do godziny 15.00.

2. Ofertę należy:

1) w formie pisemnej dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie. Oferta składana korespondencyjnie lub osobiście – powinna być złożona w zamkniętej kopercie i oznaczona dopiskiem „Rozeznanie cenowe - sprzęt informatyczny”

lub

2) w formie skanu przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Rozeznanie cenowe - sprzęt informatyczny”.

3. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

1. Zamawiający wykluczy z oceny oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Oferenci zobowiązani są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2).

3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

IX. OSOBA DO KONTAKTU

1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki.

2. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP 6581220917, REGON 290592085, telefon: 41 375 14 55.

2. Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym KSWP, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII.     Wykaz załączników

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 3: Obowiązek informacyjny KSWP.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce