Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz biurowego

Data dodania: 31.07.2020 / Autor: Mateusz Kania

.

I. Zamawiający

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917, REGON 290592085, KRS: 0000020058

Tel: 41 375 14 55, e-mail: kswp@kswp.org.pl

II. Określenie przedmiotu rozeznania cenowego

 1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz biurowego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym w załączonym „Formularzu oferty”, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin i forma realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy najpóźniej do 21 sierpnia 2020 roku.
 2. Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.
 3. Zamówienie na dostawę będzie składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, e-mail.

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty

 1. W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w załączniku nr 1) oraz wartość ogółem.
 2. Oferta powinna:

a) zawierać nazwę Oferenta, adres lub siedzibę oferenta, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu;

b) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.

c) być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.

V. Obowiązki dostawcy

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, odpowiadający normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych.
 2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferent przedstawi na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego propozycje cenową, najpóźniej do 05.08.2020r., do godziny 15.00.
 2. Ofertę należy:

1) w formie pisemnej dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie. Oferta składana korespondencyjnie

lub osobiście – powinna być złożona w zamkniętej kopercie i oznaczona dopiskiem „Rozeznanie cenowe - sprzęt komputerowy oraz biurowy”

lub

2)  w formie skanu przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Rozeznanie cenowe - sprzęt komputerowy oraz biurowy”.

VII. Osoba do kontaktu

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki.
 2. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63.

VIII. Dodatkowe informacje

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

IX. Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczościw Końskich, adres ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP 6581220917, REGON 290592085, telefon: 41 375 14 55.
 2. Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym KSWP, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

10.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce