Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Rozeznanie rynku - oferta cenowa na przeprowadzenie szkolenia językowego w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój kompetencji zawodowych”

Data dodania: 31.03.2017 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu pn. „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój kompetencji zawodowych” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego.

Zamawiający:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17  Regon 290592085

Przedmiot rozeznania:

Przeprowadzenie 30 godzinnego szkolenia z języka angielskiego z naciskiem na słownictwo zawodowe dla jednej grupy 10-ciu uczniów kształcącym się w zawodzie stolarz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Szydłowcu. Celem szkolenia jest lepsze przygotowanie językowe uczniów do wyjazdu na praktyki w Wielkiej Brytanii. Zakres poziomu nauczania - A1- A2. 

Termin szkolenia:

Usługa będzie realizowana w okresie maj 2017r. -  czerwiec 2017r. Szczegółowe  terminy szkolenia będą ustalane indywidualnie z wybranym oferentem. Jednak zajęcia odbywać się będą przynajmniej dwa razy w tygodniu w dni robocze.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie prowadzone będą na terenie miasta Szydłowiec w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Kościuszki 39 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.

Wymagania: nauczyciel/lektor z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w realizacji zajęć z danej dziedziny oraz wykształceniem wyższym/ zawodowym lub certyfikatem/ zaświadczeniem/ innym dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje niezbędne do prowadzenie zajęć językowych

O wyborze decydować będzie:

- cena (100 pkt.)

Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty

X 100 = ilość punktów

Cena badanej oferty

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę stanowiąca załącznik nr 1 (uzupełnioną i podpisaną) należy dostarczyć do Biura Projektu w Szydłowcu, ul. Staszica 3h, 26-500 Szydłowiec osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: p_binkiewicz@kswp.org.pl) do dnia 07.04.2017 r. do godziny 12.00 r. Do oferty należy załączyć dokumenty aplikacyjne potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji zajęć z danej dziedziny oraz posiadane wykształcenie lub inne dokumenty potwierdzające nabyte przez kandydata kwalifikacje niezbędne do prowadzenie danego wsparcia. Zamawiający – KSWP, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe, ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 Dodatkowych informacji udziela Piotr Binkiewicz – koordynator te. 48 617 13 49

 

Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce