Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert

Data dodania: 24.09.2013 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z realizacją projektu „Gotówka na start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych.

I. Zamawiający: 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór doradców, których zadaniem będzie indywidualne doradztwo świadczone po założeniu działalności gospodarczej przez z zakresu prawa, marketingu, finansów oraz księgowo – podatkowego.

 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:

Część A: świadczenie usług doradztwa dla biura projektu w Szydłowcu  

Część B. świadczenie usług doradztwa dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Radomiu 

Część C. świadczenie usług doradztwa dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Warszawie  

 

Szczegółowe warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze dla uczestników projektu „Gotówka na start” po założeniu przez nich działalności gospodarczej. Tematyka doradztwa dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestniczek/uczestników projektu wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb doradczych.

Przewidywana liczba osób objętych doradztwem wynosi 141. Każdemu z uczestników projektu przysługuje 5 godziny doradztwa.

Z uwagi na pilotażowy charakter projektu „Gotówka na start” Zamawiający zaznacza, że na etapie tworzenia zapytania ofertowego nie jest mu znany ostateczny harmonogram spotkań i liczba godzin w podziale na poszczególne części zamówienia.

 

III. Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części): 

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  –  od dnia zawarcia Umowy,

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 kwiecień 2015r.

 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają wykształcenie wyższe oraz ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi,
  • posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu przedsiębiorczości: z zakresu prawnych aspektów prowadzenia firmy, zmian w ewidencji, form opodatkowania, księgowości, marketingu, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem i zewnętrznych źródeł finansowania,
  • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zbieżnym z zakresem tematycznym doradztwa wskazanym w szczegółowych warunkach zamówienia.

 

V. Oferta powinna zawierać: 

  •  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
  •  cenę brutto za godzinę pracy doradcy zawodowego,
  •  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA),
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje, kserokopie świadectw pracy, umów itp.),

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i dopuszcza złożenie Ofert przez jednego Oferenta na maksymalnie 2 dowolnie wybrane części.

 

VI. Kryteria wyboru

  • cena (70%.);

Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty

X 70 = ilość punktów

Cena badanej oferty

  • doświadczenie w świadczeniu  usług będących przedmiotem zamówienia (30%);

Punkty za kryterium „Doświadczenie  w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia” obliczone wg następującego wzoru:

Do 1 roku – 10 pkt.

Od 1 roku do 3 lat – 20 pkt.

Od 3 lat do 5 lat – 30 pkt.

 

Końcową ocenę stanowi suma punktów przyznanych według w/w kryteriów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

 

VII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro w Szydłowcu ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 08 października 2013 r. do godz. 14:00.

Na kopercie należy zamieścić:

1)  Nazwę i adres zamawiającego;

2)  Nazwę i adres wykonawcy;

3) Dopisek: „Oferta na zapytanie o świadczenie usług doradczych w projekcie „Gotówka na start” Działanie 6.2 PO KL”.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)  W wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;

2) Całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację ww. opisanego zamówienia.

 

KONTAKT

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Binkiewicz;

Tel.: 48 617 13 49

E-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Biuro projektu: ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 16.00.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce