Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na opiekunów do dzieci uczestników/czek projektu – opieka indywidualna w Nisku

Data dodania: 01.02.2013 / Autor: Mateusz Kania

W ramach realizacji projektu „Aktywność moją szansą”

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zapewnia opiekę nad osobami zależnymi uczestnikom/czkom szkolenia.  W związku z powyższym poszukujemy opiekunów do dzieci uczestników/czek projektu – opieka indywidualna w Nisku.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Opieka nad dziećmi uczestników/czek projektu podczas zajęć poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, na szkoleniach oraz podczas sześciomiesięcznych staży.

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana od marca 2013 r. do marca 2014 r.

Dokładne terminy będą ustalane z opiekunem indywidualnie.

IV. Oferta powinna zawierać: ·
-  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,

-  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl
  w zakładce: WSPÓŁPRACA),

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe.

V.   Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 15.02.2013 r. do godz. 16:00 na adres elektroniczny nisko@kswp.org.pl lub składać w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 1B, pokój nr 10, tel.:  602 658 400.  

VI.    Kryteria

WYMAGANIA:
-wykształcenie pedagogiczne: licencjackie lub wyższe (mile widziany kierunek opiekunka dziecięca)
lub
- wykształcenie pielęgniarskie: średnie lub wyższe (opiekunka dziecięca)
lub
- średnie, policealne (opiekunka dziecięca)
- doświadczenie w pracy z dziećmi.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

VII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie.

Podobne aktualności

Szanowni Państwo,

05.08.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR,...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia...

31.07.2020

dotyczące zakupu i dostawy książek stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń (Kod CPV: 22110000-4)

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

31.07.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 9/RPSW.08.05.01-26-0063/19,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce