Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. C

Data dodania: 31.10.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu "Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika"

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości kierując się zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na realizację kursu prawa jazdy kat. C w ramach szkolenia „Specjalista ds. logistyki + prawo jazdy kategorii C”, organizowanego z projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika” (8.1.2 POKL), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ofertę należy złożyć w terminie od 31.10.2013 r. do 19.11.2013 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika – kurs prawa jazdy kat. C", na adres:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,

26-200 Końskie, ul. Staszica 2A.

OSOBY DO KONTAKTU:

Mirosław Czarnecki, m_czarnecki@kswp.org.pl, Tel. 41 260 46 36

Małgorzata Ciaś, m_cias@kswp.org.pl, Tel. 41 260 46 42

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami do sporządzenia oferty.

I.INFORMACJA OGÓLNA

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, zwane dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert na realizację kursu prawa jazdy kategorii C, w związku z realizacją projektu "OD ROLNIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowanego w ramach priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Główny cel projektu to poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, poprzez udział tych osób w działaniach projektu.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 26-200 Końskie, ul. Staszica 2 A; województwo świętokrzyskie

 tel.41 375 14 55; fax. 41 375 14 56

 NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 strona internetowa: www.kswp.org.pl

 e-mail: kswp@kswp.org.pl

 

 III. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 14 uczestników szkolenia „Specjalista ds. logistyki + kurs prawa jazdy kat. C” w ramach projektu „OD ROLNIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA". Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80423000-5 - usługi szkolenia zawodowego.

 1. Ilość godzin kursu przypadających na każdego uczestnika szkolenia: 50 godz. (w tym 20 godz. dydaktycznych grupowych zajęć teoretycznych oraz 30 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych).
 2. Szkolenie teoretyczne powinno odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku; dopuszcza
  się prowadzenie zajęć teoretycznych w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio
  z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs prawa jazdy kat. C.
 3. Miejsce realizacji zajęć z zakresu prawa jazdy kat. C: zajęcia teoretyczne – miasto Końskie, zajęcia praktyczne – województwo świętokrzyskie (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kielce, gdzie odbędzie się pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny dla uczestników szkolenia).
 4. Zajęcia teoretyczne (20 godz. dydaktycznych dla 14 – osobowej grupy): prowadzone przez wykładowcę wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Część praktyczna (po 30 godz. zegarowych dla każdego kursanta): indywidualna nauka jazdy z instruktorem lub instruktorami wykazanymi przez Wykonawcę w ofercie.
 5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej oraz oferty częściowej (tj. na realizację jedynie części teoretycznej, albo praktycznej).

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zajęcia będą realizowane w następującym okresie: listopad 2013 r. - styczeń 2014 r.

 

VI. OBOWIĄZKI WYKNOWACY

 1. Oznakowanie pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL.
 2. Zorganizowanie oraz sfinansowanie badań lekarskich umożliwiających przystąpienie do kursu prawa jazdy kat. C.
 3. Sfinansowanie ubezpieczenia NWW dla Uczestników projektu.
 4. Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.
 5. Zapewnienie miejsca realizacji zajęć teoretycznych i kadry szkolącej w zakresie teorii prawa jazdy kat. C, a także pojazdu/ pojazdów (tożsamej marki z aktualnie wykorzystywanymi pojazdami podczas państwowych egzaminów praktycznych w WORD Kielce) oraz instruktora/ instruktorów nauki jazdy posiadających odpowiednie uprawnienia do praktycznej nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. C.
 6. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w zakresie teoretycznym i praktycznym dla wskazanej liczby osób, zgodnie z założeniami niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Informowanie Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników projektu.
 8. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli realizacji kursu przez KSWP, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju).
 9. Dostarczenie nieodpłatnie 1 kompletu w/w materiałów przeznaczonych dla Uczestników Zamawiającemu dla celów dokumentacyjnych.
 10. Udokumentowanie realizacji kursu prawa jazdy kat. C materiałami zdjęciowymi oraz ich przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zadania.
 11. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. C.
 12. Wydanie wszystkim uczestnikom kursu skierowanym przez Zamawiającego do odbycia w/w kursu, zaświadczeń o ukończeniu kursu prawa jazdy kat. C, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji kursów prawa jazdy kat. C.
 13. Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji szkolenia tj. lista obecności, protokół odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych, kserokopia kart indywidualnych jazd uczestników projektu oraz wydanych zaświadczeń itp.
 14. Archiwizacja wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r.
 15. Poinformowanie Uczestników przez prowadzącego zajęcia przed każdym ich rozpoczęciem, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. Opłacenie w WORD w Kielcach każdemu z 14 uczestników kursu pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. C.
 17. Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników kursów w trakcie trwania projektu.
 18. Współpraca z kadrą zarządzającą projektu.

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. W okresie przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie przynajmniej 3 kursy prawa jazdy kat. C.
 4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Zapewniają warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.

 

 

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia podlegają Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru (załącznik nr 1), ponadto należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie informujące o posiadaniu doświadczenia przez Wnioskodawcę w zakresie prowadzania kursów prawa jazdy kat. C
 3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć oraz posiadanych pojazdach
 4. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 5. Odpis z krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
 6. Dokument potwierdzający uzyskanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących  ośrodki szkolenia kierowców;
 7. Kserokopia Legitymacji Instruktora wszystkich instruktorów, którzy zaangażowani zostaną do realizacji kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu;
 8. Program szkolenia zawierający następujące informacje:

a)       Harmonogram realizacji zajęć teoretycznych z uwzględnieniem konkretnych dat i godzin realizacji zajęć (tj. data ….. od godz. … do godz. … )

b)       Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zajęć praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kat. C

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora, dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 3. Oferta jest jawna za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 

 X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium

Waga (w %)

Cena

100%

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:

Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A

Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 19.11.2013 r. , do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie: „Projekt "Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika" – kurs prawa jazdy".

OSOBY DO KONTAKTU:

Mirosław Czarnecki  - tel. 41 260 46 36

Małgorzata Ciaś - tel. 41 260 46 42

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania KSWP, do zawarcia umowy. Stowarzyszenie może odstąpić
od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

XIV. Wykaz Załączników do niniejszego Zapytania:

1) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty.

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie informujące o posiadaniu doświadczenia przez Wnioskodawcę w zakresie prowadzania kursów prawa jazdy kat. C.

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć oraz posiadanych pojazdach.

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

                                                 

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce