Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia

Data dodania: 02.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: powiat niżański

W związku z realizacją  szkolenia „Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego” do projektu  „Aktywność moją szansą” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej  w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

1. Szkolenia „Obsługa kasy fiskalnej” w wymiarze 40 godzin dla 15 uczestników/ uczestniczek.

2.   Szkolenia „Sprzedawca magazynier” w wymiarze 60 godzin.

3. Szkolenia „Obsługa wózka widłowego” w wymiarze 60 godzin (45 godzin teorii + 15 godzin praktyki)
dla 15 uczestników/uczestniczek.

4. Wynajęcie kas fiskalnych dla 15 uczestników/ uczestniczek na 40 godzin szkolenia.

I. Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II .Zakres usługi:

  1. Przeprowadzenie szkolenia „Obsługa kasy fiskalnej” w wymiarze 40 godzin (teoria+praktyka) dla 15 uczestników/ uczestniczek.
  2. Przeprowadzenie 60 godzin szkolenia „Sprzedawca magazynier” dla 15 uczestników/uczestniczek.
  3. Przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózka widłowego” w wymiarze 60 godzin (45 godzin teorii + 15 godzin praktyki) dla 15 uczestników/uczestniczek. Wykonawca zapewnia salę wykładową, pojazdy, plac do zajęć praktycznych, wykładowców, instruktorów, egzamin Urzędu Nadzoru Technicznego itp.
  4. Wynajęcie kas fiskalnych dla 15 uczestników/uczestniczek  na 40 godzin szkolenia  (cena brutto za dobę wynajmu lub całościowo/ jedna kasa maksimum na 2 osoby).

III. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

W przypadku usługi z zakresu: 1.2.4.Usługa będzie realizowana na terenie powiatu niżańskiego  w miesiącach maj/czerwiec.

W przypadku usługi z zakresu : 3. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia  „Obsługa wózka widłowego” na terenie powiatu niżańskiego i stalowowolskiego w miesiącach maj/czerwiec

IV. Oferta powinna zawierać:

W przypadku oferty na przeprowadzenie  szkoleń: „Obsługa kasy fiskalnej” oraz  „Sprzedawca magazynier” :
-    cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia,

- CV oraz oświadczenie o współpracy z KSWP (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl
    w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA lub PLIKI DO POBRANIA),

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

W  przypadku oferty na wynajęcie kas : cenę brutto za dobę  wynajęcia jednej kasy  oraz  ilość dostępnych kas,

- łączny koszt wynajęcia kas

W przypadku oferty na szkolenie ”Obsługa wózka widłowego”-  cenę jednostkową brutto za uczestnika szkolenia,

-  łączny koszt szkolenia.

Możliwe  jest składanie ofert częściowych.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia  11.04.2013 r. do godz. 16: 00 na adres elektroniczny zamawiającego: nisko@kswp.org.pl, e_banaczkowska@kswp.org.pl  lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Nisku, ul. Kościuszki 1B, pokój nr 10 tel.:  602 658 400.

VI.    Kryteria wyboru dostawcy

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie wysokości zaproponowanego wynagrodzenia, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce