Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre”

Data dodania: 01.07.2013 / Autor: Mateusz Kania

Jest to aktualizacja zaproszenia jakie ukazało się na naszej stronie dnia 26.06.2013

W związku z realizacją  projektu  „Dobry zawód – pewny start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre”

 I Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II Zakres usługi:

1. Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre” w wymiarze 150 godzin dydaktycznych;

I część - 60 godzin teorii z zakresu organizacji pracy biurowej.

II część - 90 godzin z zakresu obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej

dla 10 uczestników/uczestniczek projektu  „Dobry zawód – pewny start”

Możliwość składania ofert częściowych.

III Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie od 15 lipca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r. na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.

IV Oferta powinna zawierać:

-   cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia,

- CV oraz oświadczenie o współpracy z KSWP (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl     w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA lub PLIKI DO POBRANIA,

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

Oferty niespełniające w/w wymogów zostaną odrzucone.

V Miejsce i termin złożenia oferty: termin został przedłużony do 11.07.2013 r. do godz. 13.00 na adres elektroniczny Zamawiającego: i_wojcieszak@kswp.org.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul 1 Maja 49. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

VI Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

Informacja dotycząca wybory najkorzystniejszej ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce