Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych

Data dodania: 09.07.2013 / Autor: Mateusz Kania

w związku z realizacją projektu "Gotówka na start"

I.   Zamawiający: 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058


II.  Zakres zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wybór doradców, których zadaniem będzie przeprowadzenie indywidualnego doradztwa - asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, a w szczególności pomocy w przygotowaniu biznes planu dla uczestników/uczestniczek projektu „Gotówka na start” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 PO Kapitał Ludzki

 Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:

Część A: świadczenie usług doradztwa dla biura projektu w Szydłowcu  

Część B. świadczenie usług doradztwa dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Radomiu 

Część C. świadczenie usług doradztwa dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Warszawie  

 Szczegółowe warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.  Tematyka doradztwa dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników/uczestniczek projektu i dotyczyć będzie problemów, z jakimi uczestnicy mogą się spotkać przed lub w trakcie czynności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.  Na tematykę doradztwa mogą się składają m.in. konsultacje na temat profilu planowanej działalności, doradztwo pozwalające na odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu biznes planu, który stanowi załącznik nr 1 do wniosku o pożyczkę  będącego podstawą do wnioskowania o przyznanie pożyczki na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu “Gotówka na start”, pomoc w przygotowaniu dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej, w tym doradztwo przy wyborze formy opodatkowania przedsiębiorstwa. Przewidywana liczba osób objętych doradztwem wynosi 141. Każdemu z uczestników projektu przysługuje 4 godziny doradztwa.

 Z uwagi na pilotażowy charakter projektu „Gotówka na start” Zamawiający zaznacza, że na etapie tworzenia zapytania ofertowego nie jest mu znany ostateczny harmonogram spotkań i liczba godzin w podziale na poszczególne części zamówienia.   

 III.   Termin wykonania zamówienia(dla wszystkich części):

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  –  od dnia zawarcia Umowy,

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 kwiecień 2015r.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają wykształcenie wyższe,
  • posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji doradztwa biznesowego i indywidualnego opracowania biznes planów (opcjonalnie studiów wykonalności). na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Oferta powinna zawierać: 

  •  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
  •  cenę brutto za godzinę pracy doradcy zawodowego,
  •  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA),
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje, kserokopie świadectw pracy, umów itp.). 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i dopuszcza złożenie Ofert przez jednego Oferenta na maksymalnie 2 dowolnie wybrane części.

VI. Kryteria wyboru 

  • cena (70%.);
  • doświadczenie w świadczeniu  usług będących przedmiotem zamówienia (30%) 

Końcową ocenę stanowi suma punktów przyznanych według w/w kryteriów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

VII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro w Szydłowcu ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 26 lipca 2013r. do godz. 14:00.

Na kopercie należy zamieścić:

1) Nazwę i adres zamawiającego;

2) Nazwę i adres wykonawcy;

3) Dopisek: „Oferta na zapytanie o świadczenie usług doradczych podczas procesu rekrutacji
w projekcie „Gotówka na start” Działanie 6.2 PO KL”.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) W wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;

2) Całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację ww. opisanego zamówienia.

 

KONTAKT

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Binkiewicz;

Tel.: 48 617 13 49

E-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Biuro projektu: ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce