Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych

Data dodania: 09.07.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu "Gotówka na strat"

W związku z realizacją projektu „Gotówka na start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych.

I. Zamawiający: 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II.  Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór doradców, których zadaniem będzie zdiagnozowanie potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu w celu ustalenia zakresu usług doradczych i szkoleniowych.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:

Część A: świadczenie usług dla biura projektu w Szydłowcu  

Część B. świadczenie usług  dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Radomiu 

Część C. świadczenie usług dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Warszawie  

Szczegółowe warunki zamówienia:

Przeprowadzenie na każde zamówienie Zamawiającego diagnozy potrzeb szkoleniowych i doradczych wśród 141 Uczestników/Uczestniczek projektu w celu ustalenia w jakim obszarze planowanej działalności uczestnik posiada wiedzę i umiejętności i jak należy dobrać zakres szkoleń i doradztwa by umożliwić nabycie wiedzy, która będzie niezbędna do założenia i prowadzenia własnej firmy, w tym wstępne określenie rodzajów niezbędnego wsparcia w fazie inwestycyjnej.

 Z uwagi na pilotażowy charakter projektu „Gotówka na start” Zamawiający zaznacza, że na etapie tworzenia zapytania ofertowego nie jest mu znany ostateczny harmonogram spotkań i liczba godzin w podziale na poszczególne części zamówienia. Szacowana liczba uczestników Projektu wynosi 141. Na diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych na Uczestnika/Uczestniczkę projektu przeznaczona jest 1 godzina.

 III.  Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części): 

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  –  od dnia zawarcia Umowy,

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 kwiecień 2015r.

 IV.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadają udokumentowane kwalifikacje kierunkowe z zakresu doradztwa zawodowego,
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego oraz świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Oferta powinna zawierać: 

 •  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
 •  cenę brutto za godzinę pracy doradcy zawodowego,
 •  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje, zaświadczenia, kopie umów, świadectw pracy itp.),

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i dopuszcza złożenie Ofert przez jednego Oferenta na maksymalnie 2 dowolnie wybrane części. 

VI. Kryteria wyboru

 • cena (70%);
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego (15%) oraz doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia (15%) 

Końcową ocenę stanowi suma punktów przyznanych według w/w kryteriów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

VII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro w Szydłowcu ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 26 lipca 2013r. do godz. 14:00

Na kopercie należy zamieścić:

1) Nazwę i adres zamawiającego;

2) Nazwę i adres wykonawcy;

3) Dopisek: „Oferta na zapytanie o świadczenie usług doradczych podczas procesu rekrutacji w projekcie „Gotówka na start” Działanie 6.2 PO KL”.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) W wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;

2) Całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację ww. opisanego zamówienia.

 KONTAKT

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Binkiewicz;

Tel.: 48 617 13 49

E-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Biuro projektu: ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce