Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia „Operator ładowarki”

Data dodania: 21.01.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu "Aktywność moją szansą"

 

 

W związku z realizacją projektu „Aktywność moją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia (zadanie zlecone) „Operator ładowarki”.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Przeprowadzenie szkolenia (zadanie zlecone) „Operator ładowarki” realizowanego w ramach projektu
„Aktywność moją szansą” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
dla 15 uczestników/uczestniczek w wymiarze 176 godz. (w tym 116 godz. grupowych zajęć teoretycznych
 oraz 60 godz. indywidualnych zajęć praktycznych) na terenie miasta Niska.

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w dni robocze (w godzinach między 8:00 a 16:00) od poniedziałku do piątku. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs operatora ładowarki.

Oferent zapewnia:

- odpowiednio wyposażoną salę wykładową, miejsce oraz ładowarki przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,
- wykładowcę oraz instruktorów (zajęcia teoretyczne (116 godz. dydaktycznych dla 15– osobowej grupy): prowadzone przez wykładowcę wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Część praktyczna (po 60 godz. zegarowych dla każdego kursanta): indywidualna nauka obsługi ładowarki z instruktorem lub instruktorami wykazanymi przez Wykonawcę
w ofercie),

- badania lekarskie niezbędne do udziału w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin końcowy przed Instytutem Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w Nisku w miesiącu kwietniu 2013 r..

IV. Oferta powinna zawierać: ·

- cenę jednostkową brutto  za szkolenie/cenę brutto za jednego uczestnika, 

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do prowadzenia  szkoleń/ kursów operatorów ładowarki,

- harmonogram realizacji zajęć teoretycznych (z uwzględnieniem dni i godzin realizacji zajęć) oraz termin rozpoczęcia
i zakończenia realizacji zajęć praktycznych w ramach kursu operatora ładowarki,

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej oraz oferty częściowej (tj. na realizację jedynie części teoretycznej,
albo praktycznej).

V.   Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 24.02.2013 r. do godz. 16:00 na adres elektroniczny nisko@kswp.org.pl lub składać
w Biurze Projektu: Projektu: ul. Kościuszki 1B, pokój nr. 10 tel.: 0 602-658-400.

VI.    Kryteria wyboru dostawcy

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie ceny i czasu realizacji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku
pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce