Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzanie Kursu prawa jazdy kat. B w ramach szkolenia: „Przedstawiciel handlowy z elementami telepracy i prawem jazdy kat „B”

Data dodania: 10.01.2013 / Autor: Mateusz Kania

w związku z realizacją projektu „Dobry zawód – pewny start”

W związku z realizacją projektu „Dobry zawód – pewny start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na przeprowadzanie Kursu prawa jazdy kat. B w ramach szkolenia: „Przedstawiciel handlowy z elementami telepracy i prawem jazdy kat „B” dla 10 uczestników Projektu.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2 A; województwo świętokrzyskie, tel.41 372 14 55; fax. 41 372 14 56, strona internetowa: www.kswp.org.pl, e-mail: kswp@kswp.org.pl.

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAPYTANIA:

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną  w „Wytycznych w zakresie  kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

 1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za uczestnika, uwzględniając następujące elementy:
 • 30 godz. zajęć teoretycznych w Końskich,
 • 30 godz. zajęć praktycznych nauki jazdy dla każdego uczestnika szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przeprowadzenia egzaminu (dopuszcza się korzystanie z placu manewrowego znajdującego się w Końskich). Każdorazowym miejscem rozpoczynania się zajęć jest miasto Końskie,
 • badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin teoretyczny i praktyczny.
 1. Planowany termin przeprowadzenia kursu praktycznego i teoretycznego - 13.03.2013 r. – 31.03.2013 r.,
 2. Data egzaminów (do uzgodnienia).
 3. Wykonawca zorganizuje praktyczną naukę jazdy w dni robocze. ( Dopuszcza się organizację praktycznej nauki jazdy w weekendy).
 4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej oraz oferty częściowej (tj. na realizację jedynie części teoretycznej, albo praktycznej).

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 2. Wykonawca posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
 3. Zapewniają warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.

 

KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 Zamawiający dokona oceny oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium

Waga (w %)

Cena

100%

 

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2013 r. do godz. 12:00, w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt Dobry zawód-pewny start – kurs prawa jazdy kat. B", na adres: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, (w przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS) oraz kserokopię dokumentu, potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy kat. B.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.
 3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Anna Andruszkiewicz a_andruszkiewicz@kswp.org.pl, tel. 41 260 46 24

Iwona Zbróg  i_zbrog@kswp.org.pl, tel. 41 260 46 12

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.
 2. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie
  i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.
Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce