Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługa komputera”

Data dodania: 30.07.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza wykładowców do złożenia oferty na przeprowadzenia szkolenia „Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługa komputera” dla grupy 10 osobowej z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64 lat, zamieszkałych na terenie powiatu szydłowieckiego.

1. Zamawiający

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie

NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

2. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenie 160 godzin dydaktycznych szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługa komputera” w tym:

I część - 64 godzin teorii z zakresu organizacji pracy biurowej.

II część - 96 godzin z zakresu obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zakres tematyczny zajęć:

Tematyka prowadzonych zajęć obejmować będzie co najmniej poniższe zagadnienia:

organizacje pracy w firmie, obieg dokumentów, zasady redagowania i przygotowywania treści pism i notatek służbowych, faksów i e-maili z zachowaniem kultury języka, sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej, zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozpoznawanie potrzeb klienta, identyfikowanie i praca z, trudnym klientem: sprawna obsługa klienta, zasady obsługi urządzeń biurowych. Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z tematyką telepracy, która w ostatnim czasie jest bardzo popularna- stanowi odpowiedź na zwiększający się dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i staje się skutecznym narzędziem pracy w zmieniającym się modelu społeczno-gospodarczym. Praktyczne zajęcia z obsługi komputera będzie zawierać obsługę programów komputerowych tj: MS Office, w celu zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. (umiejętności te są niezwykle cenione przez pracodawców).

4. Termin realizacji zajęć oraz łączna ilość godzin

Poniżej przedstawiamy planowane terminy zajęć:

Część I

Ilość dni

Ilość uczestników szkolenia

Łączna ilość godzin

Rodzaj zajęć

18.08.2014

19.08.2014

20.08.2014

21.08.2014

22.08.2014

25.08.2014

26.08.2014

27.08.2014

8 dni

10 uczestników

64 godz.

zajęcia  teoretyczne
z zakresu organizacji pracy biurowej.

 

Część II

Ilość dni

Ilość uczestników szkolenia

Łączna ilość godzin

Rodzaj zajęć

28.08.2014

29.08.2014

01.09.2014

02.09.2014

03.09.2014

04.09.2014

05.09.2014

08.09.2014

09.09.2014

10.09.2014

11.09.2014

12.09.2014

12 dni

10 uczestników

96 godz.

obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej

 

5. Miejsce realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana na terenie miasta Szydłowiec woj. mazowieckie. W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach dopołudniowych (między 8:00 a 16:00).

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

7. Wymagania - Wykładowca:

- powinien posiadać wyższe wykształcenie;

- powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zapytania ofertowego;

- przeprowadził w ciągu ostatnich dwóch lat min. 2 szkolenia w podobnym zakresie.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. przygotowania szczegółowego programu szkolenia i przesłanie do akceptacji Zamawiającego co najmniej na 7 dni  przed szkoleniem,
  2. merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń uzgodnionych 
    z Zamawiającym. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą: prezentacja, przykładowe druki, itp.
  3. przekazania prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na 3 dni przed szkoleniem, a jej ostateczna wersja (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego) ma być dostępna na 1 dzień przed szkoleniem (w wersji elektronicznej),
  4. przeprowadzenie zajęć;
  5. opracowanie i przeprowadzenie Pre i Post testów dla Uczestników Projektu.

8. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%;

9. Warunki udziału:

Do oferty należy dołączyć:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje,  kserokopie świadectw pracy, umów itp.). 

- CV wykładowcy, wykaz zrealizowanych usług,

W odpowiedzi na zapytanie proszę zawrzeć informacje o oferowanej wysokości wynagrodzenia – należy podać cenę brutto brutto w złotych za przeprowadzenie 1 godziny dydaktycznej zajęć

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do dnia 14.08.2014 r. do godziny 10:00 na adres Zamawiającego: Biuro Projektu 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3H.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.08.2014 r., a wyłoniony Wykładowca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Wojcieszak – Asystentka Koordynatora Projektu, tel.  48 617 13 49.

 11. Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

10.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce