Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń

Data dodania: 11.12.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu "Gotówka na start"

W związku z realizacja projektu „Gotówka na start”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert, na przeprowadzenie szkoleń z następujących zakresów tematycznych:

- Źródła finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Optymalizacja podatkowa Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Zatrudnianie pracowników – krok po kroku (obowiązki pracodawcy)

- Zarządzanie mała firmą

 

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu, którzy założyli własną działalność gospodarczą w ramach projektu „Gotówka na start”.

 

Szczegółowe warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzanie na każde zamówienie Zamawiającego szkolenia dla uczestników projektu „Gotówka na start” z następujących zakresów tematycznych:

- Źródła finansowania - Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Optymalizacja podatkowa - Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Zatrudnianie pracowników – krok po kroku (obowiązki pracodawcy)

- Zarządzanie mała firmą

Oferent w swojej ofercie powinien zaznaczyć, które z wyżej wymienionych szkoleń chciałby przeprowadzić. Zamawiający daje możliwość złożenia oferty na szkolenia na wszystkie cztery zakresy  tematyczne.

Przewidywana liczba osób objętych szkoleniami wynosi 141. Każda osoba może wziąć udział w maksymalnie trzech z wyżej wymienionych szkoleń.

Każde szkolenie realizowane będzie w 7 – 12 osobowych grupach wskazanych przez Zamawiającego. Każde szkolenie dla jednej grupy trwać będzie 2 dni po 5 godzin dydaktycznych (45 minut) dziennie, łącznie 10h/2dni. Liczba edycji wszystkich szkoleń, z czterech wyżej wymienionych zakresów, przez cały okres realizacji projektu  wynosi – 19.  Szkolenia odbywać się będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w dni robocze w następujących po sobie dniach. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie wykonania usługi co najmniej 7 dni kalendarzowych wcześniej.

Miejscem realizacji szkoleń będzie miasto Szydłowiec, Radom lub Warszawa.

Do zadań trenera należeć będzie:

 

- prowadzenie szkolenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, terminie i o określonym zakresie tematycznym na każde zmówienie Zamawiającego;

- opracowanie konspektu szkolenia;

- opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych z danego zakresu dla Zleceniodawcy (1 egzemplarz) w formie elektronicznej i papierowej;

- sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu razem z miesięczną ewidencją czasu pracy dokumentacji z każdego odbytego szkolenia, tj. listy obecności podpisanej przez uczestników szkolenia zgodnej ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego;

 

Z uwagi na pilotażowy charakter projektu „Gotówka na start” Zamawiający zaznacza, że na etapie tworzenia zapytania ofertowego nie jest mu znany ostateczny harmonogram szkoleń i liczba godzin w podziale na poszczególne szkolenia.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  –  od dnia zawarcia Umowy.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 kwiecień 2015r.

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zbieżnym z zakresem tematycznym szkoleń wskazanym w szczegółowych warunkach zamówienia.
 • posiadają udokumentowane wykształcenie będące potwierdzeniem nabytej wiedzy merytorycznej
  z zakresu objętego tematyka szkolenia;

 

V. Oferta powinna zawierać:

 • adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
 • cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,
 • CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • informację o przeprowadzonych szkoleniach,

VI. Kryteria wyboru ofert:

 •  cena (70%.);

Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty

X 70 = ilość punktów

Cena badanej oferty

 

 • doświadczenie w świadczeniu  usług będących przedmiotem zamówienia (30%);

Punkty za kryterium „Doświadczenie  w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia” obliczone wg następującego wzoru:

Do 1 roku – 10 pkt.

Od 1 roku do 3 lat – 20 pkt.

Od 3 lat do 5 lat – 30 pkt.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

 

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze projektu „Gotówka na start” (osobiście lub drogą pocztową) tj. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Zamiejscowe w Szydłowcu ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 24 grudnia 2013 r. do godz. 16:00.

Na kopercie należy zamieścić:

1)  Nazwę i adres zamawiającego;

2)  Nazwę i adres wykonawcy;

3) Dopisek: „Oferta na zapytanie o świadczenie usług szkoleniowych w projekcie „Gotówka na start” Działanie 6.2 PO KL”.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

 

Kontakt

Osoba do kontaktu: Piotr Binkiewicz; Tel.: 48 617 13 49, e-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Biuro projektu: ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 16.00.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce