Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie do składania ofert cenowych wynajmu sali szkoleniowej i sali komputerowej w ramach projektu niePełnosprawni gotowi do pracy

Data dodania: 07.07.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4, na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert cenowych wynajmu sali szkoleniowej i sali komputerowej z dostępem do Internetu do przeprowadzenia n/w form wsparcia dla 30 uczestników projektu.

Zamawiający:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

Przedmiot usługi:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na następujący rodzaj form wsparcia dla uczestników projektu:

Kategoria I:

Sala szkoleniowa do przeprowadzenia:

  1. Indywidualnych konsultacji z psychologiem – łącznie 90 godzin zajęć.
  2. Grupowych warsztatów psychologicznych – łącznie 42 godziny zajęć.
  3. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym - łącznie 90 godziny zajęć.
  4. Grupowych warsztatów z doradca zawodowym - łącznie 63 godziny zajęć.
  5. Szkoleń:

       a) Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługą komputera - łącznie 64 godziny zajęć.

       b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym - łącznie 160 godziny zajęć.

Wymagania:

- dostęp do zaplecza sanitarnego,

- możliwość zorganizowania serwisu kawowego,

- wyposażenie: flipchart oraz rzutnik multimedialny,

- możliwość podłączenia laptopa do sieci internet,

- dostęp do urządzeń typu: fax, skaner, ksero, niszczarka w celu demonstracji wymienionych urządzeń podczas realizacji zagadnień tematycznych prowadzonego szkolenia.

Kategoria II:

Sala komputerowa do przeprowadzenia:

  1. Szkolenia:

      a) Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługą komputera - łącznie 96 godziny zajęć.

Wymagania do sali komputerowej:

- dostęp do zaplecza sanitarnego,

- możliwość zorganizowania serwisu kawowego,

- wyposażenie: flipchart oraz rzutnik multimedialny,

- 11 stanowisk komputerowych wyposażonych w system operacyjny Windows XP lub wyższy, Office 2007 lub wyższy,

-  dostęp do sieci internet.

W/w sale powinny znajdować się na terenie miasta Szydłowiec.

Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie lipiec – grudzień 2014 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie miasta Szydłowiec.

Dokładne terminy wynajmu sal będą zgłaszane Dostawcy usługi na 7 dni przed planowaną formą wsparcia.

Oferta powinna zawierać:

- szczegółowy opis sal,

- cenę jednostkową netto/brutto za godzinę lekcyjną wynajmu sali,

- formę płatności,

- aktualne terminy.

Forma płatności:

Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego (na podstawie przedstawionego rachunku/ faktury) do 14 dni po realizacji każdej formy wsparcia.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do dnia 22.07.2014 r. do godziny 12:00 na adres Zamawiającego: Biuro Projektu 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3H.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.07.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Dopuszcza się złożenie oferty na pojedynczą kategorię lub całościowo. Dostawca winien wskazać cenę za daną kategorię.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

Dodatkowych informacji udziela Iwona Wojcieszak – Asystentka Koordynatora Projektu, tel.  48 617 13 49.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce