Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 10.09.2014 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z realizacją projektu „niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu zaprasza wykładowców do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć określonych w pkt 2 na szkoleniu Pracownik gastronomii z elementami eventów i carvingiem” dla grupy 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64 lat, zamieszkałych na terenie powiatu szydłowieckiego.

1.  Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym w Szydłowcu

ul. Zamkowa 9, 26-500 Szydłowiec

NIP 6581220917,  Regon 290592085

 

2. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 160 godzin dydaktycznych szkolenia z zakresu „Pracownik gastronomii z elementami eventów i carvingiem” w tym:

 

I część - 152 godziny  dydaktyczne teorii z zakresu m.in.: technologii produkcji kulinarnej, zasad kalkulacji gastronomicznej, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania podstawowego asortymentu, przygotowywania jadłospisów/menu, sporządzania oraz serwowania potraw ( sosów, sałatek, zup, przystawek i deserów), zasad organizacji imprez okolicznościowych, zasad organizacji wesel, rónego rodzaju spotkań trodzinnych, integrancyjnych, eventów.

 

II część - 8 godzin praktycznych z zakresu m.in.: historii sztuki carvingu, narzędzi do carvingu, sposobów ich  używania i konserwacji, technik rzeźbienia i zasad stosowanych przy wykrawaniu warzyw i owoców, sposobów zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac, rzeźbienia motywów kwiatowych w owocach i warzywach, tworzenia dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej).

 

 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

3. Termin realizacji zajęć oraz łączna ilość godzin

Poniżej przedstawiamy planowane terminy zajęć:

Część I

Ilość dni

Ilość uczestników szkolenia

Łączna ilość godzin

Rodzaj zajęć

3.10.2014

6.10.2014

7.10.2014

8.10.2014

9.10.2014

10.10.2014

13.10.2014

14.10.2014

15.10.2014

16.10.2014

17.10.2014

20.10.2014

21.10.2014

22.10.2014

23.10.2014

24.10.2014

27.10.2014

28.10.2014

29.10.2014

19 dni

  

10 uczestników

 

152 godz.

 

zajęcia  teoretyczne

 

 

Część II

Ilość dni

Ilość uczestników szkolenia

Łączna ilość godzin

Rodzaj zajęć

30.10.2014 

1 dzień

10 uczestników 

8 godz.

 zajęcia  praktyczne

 

4. Miejsce realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana na terenie miasta Szydłowiec woj. mazowieckie. W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach dopołudniowych (między 8:00 a 16:00).

5. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło). 

6. Wymagania - Wykładowca:
- powinien posiadać wyższe wykształcenie;

- powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zapytania ofertowego;

- przeprowadził w ciągu ostatnich dwóch lat min. 2 szkolenia w podobnym zakresie.

 

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. przygotowania szczegółowego programu szkolenia i przesłanie do akceptacji Zamawiającego co najmniej 
    na 7 dni  przed szkoleniem,
  2. merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń uzgodnionych 
    z Zamawiającym. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą: prezentacja, przykładowe druki, itp.
  3. przekazania prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na 3 dni przed szkoleniem, a jej ostateczna wersja (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego) ma być dostępna na 1 dzień przed szkoleniem (w wersji elektronicznej),
  4. przeprowadzenie zajęć;
  5. opracowanie i przeprowadzenie Pre i Post testów dla Uczestników Projektu.

7. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%;

 

8. Warunki udziału:

Do oferty należy dołączyć:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje,  kserokopie świadectw pracy, umów itp.). 

- CV wykładowcy, wykaz zrealizowanych usług,

W odpowiedzi na zapytanie proszę zawrzeć informacje o oferowanej wysokości wynagrodzenia – należy podać cenę brutto brutto w złotych za przeprowadzenie 1 godziny dydaktycznej zajęć

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście do dnia 24.09.2014 r.
do godziny 10:00 na adres Zamawiającego: SPON, Biuro Projektu 26-500 Szydłowiec, ul. Zamkowa 9.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.09.2014 r. a wyłoniony Wykładowca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sponszydlowiec.24tm.pl, www.kswp.org.pl,

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu:  048 617-02-97

 

10. Informacje dodatkowe:

Zamawiający – SPON Szydłowiec, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem SPON Szydłowiec i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce