Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania: 23.10.2019 / Autor: Mateusz Kania

na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

I. Zamawiający

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa: http://kswp.org.pl/

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym w załączonym „Formularzu oferty”, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.

2. Dostawa sprzętu komputerowego związana jest z realizowaną usługą doradczą specjalistycznąpn. „Przeprowadzenie analizy aktualnych procesów biznesowych oraz ich optymalizacja wraz ze wsparciemw opracowaniu informatycznego systemu zarządzania magazynem, dostawami, produktami i półproduktami, wyceną oraz logistyką”.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 30200000-1  Urządzenia komputerowe

Kod CPV: 30237000-9  Części, akcesoria i wyroby do komputerów

Kod CPV: 48900000-7  Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

6. Harmonogram realizacji zamówienia: termin dostawy najpóźniej do 8 listopada 2019 roku.

III. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

3. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Oferta powinna:

a) zawierać pełną nazwę Oferenta, adres siedziby, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu;

b) posiadać datę sporządzenia;

c) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta sporządzona w języku obcym składana jest wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczona przez Oferenta. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja w języku polskim;

d) podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.

5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę, a dokumenty drukowane dodatkowo spięte w sposób trwały, tj. zapobiegający możliwości dekompletacji.

6. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.

V. Obowiązki dostawcy

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, odpowiadający normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych.

2. Dostawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

4. Przedmiot dostawy zaopatrzony będzie w instrukcje (jeżeli dany sprzęt taką instrukcję posiada), opis techniczny i kartę gwarancyjną, które będą w języku polskim.

5. Miejscem realizacji dostawy będzie siedziba firmy FULLMET Wojciech Ciepliński, ul. Fabryczna 7, 26-200 Końskie, tj. podmiotu, któremu Zamawiający, w ramach realizowanej usługi doradczej specjalistycznej pn. „Przeprowadzenie analizy aktualnych procesów biznesowych oraz ich optymalizacja wraz ze wsparciem w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania magazynem, dostawami, produktami i półproduktami, wyceną oraz logistyką” przekaże zakupione środki trwałe.

6. Dostawa realizowana jest na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 31.10.2019 r. o godz.10.00.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Ofertę (składaną na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami) podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy należy:

1) w formie pisemnej dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie. Decyduje data wpływu. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego”

lub

2) w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego”. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Kryteria wyboru oferty

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

2. Zaoferowana cena powinna zawierać całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Oferenta związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Cenę za przedmiot zamówienia należy podać w złotych polskich (PLN), z uwzględnieniem wartości netto, brutto oraz wyodrębnionym podatkiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W przypadku podania ceny w walucie obcej Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokona przeliczenia ceny w walucie obcej na złote polskie (PLN) według tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację przedmiotu zamówienia.

VIII. Termin związania ofertą

1. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa, do której będzie dołączony Załącznik nr 1 (Formularz oferty).

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 w cenach jakie zostały zawarte w jego ofercie.

IX. Dodatkowe informacje

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

X. Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP 6581220917, REGON 290592085, telefon: 41 375 14 55.

2. Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym KSWP, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce