Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe - catering

Data dodania: 14.02.2014 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z realizacją projektu „Kierunek - aktywność” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, dotyczącej wykonania usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek projektu.

Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

1. Zakres usługi:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, obejmująca 458 porcje obiadowe (drugie danie)
dla uczestników/uczestniczek  podczas szkoleń i doradztwa realizowanego w Kielcach w ramach projektu pn. „Kierunek – aktywność”.

 

2. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie marzec – sierpień 2014 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie miasta Kielce. Szkolenia/doradztwo będą odbywały się w grupach maksymalnie 20 osobowych + wykładowca. Dokładne terminy i miejsca zapotrzebowania na usługę cateringową będą zgłaszane realizatorowi usługi na 5 dni przed planowanym szkoleniem/doradztwem.

 

3. Oferta powinna zawierać:

  • cenę jednostkową jednego posiłku (drugie danie) oraz cenę łączną za wszystkie porcje obiadowe (cenę brutto),

  • formę płatności,

  • formę dostawy posiłków,

  • ofertę posiłków, przykładowe menu na 16 dni szkoleniowych,

  • kopia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,

  • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do świadczenia usług w zakresie cateringu,

  • oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

  • oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 28.02.2014 r. do godziny 12:00 pocztą tradycyjną na adres zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Catering - Kielce” lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6 pok. 24, piętro III (budynek Becher Platinum).

Dodatkowych informacji udziela Karolina Mońska – Asystentka Lokalna w Projekcie, tel.  41 3431780.

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla...

15.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce