Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 19.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

dotyczy wykonania, dostawy i montażu dostawki do biurka

I. ZAMAWIAJĄCY

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania, dostawy i montażu dostawki do biurka zgodnie
    z wymaganiami zawartymi w załącznikach do niniejszego zapytania  (Załącznik nr 1
    – zakres zapytania ofertowego w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy” )
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.05.2013 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,

- posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (wymagane referencje co najmniej 2).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 07.05.2012 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych, oferta powinnabyć podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

2.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.05.2012 r., a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl oraz www.rpo-swietokrzyskie.pl

 

VI. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

  • cena - 100% 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają Izabela Magierowska, Paweł Ostafijczyk pod numerem telefonu 41 375 14 55 oraz adresem email: i_magierowska@kswp.org.pl lub p_ostafijczyk@kswp.org.pl.

KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy na podstawie którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

IX. ZAŁĄCZNIKI

      

Załącznik nr 1 – Zakres zapytania ofertowego w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy”

Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego do projektu „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy”

Podobne aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

09.07.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce