Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia opiekunek/opiekunów do dzieci

Data dodania: 02.08.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu "Czas na zmiany"

I. INFORMACJA OGÓLNA

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, zwane dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert, których celem jest wyłonienie opiekunek/opiekunów do dzieci związku z realizacją projektu ”Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Staszica 2 A; województwo świętokrzyskie

tel. 41 372 14 55; fax. 41 372 14 56

NIP: 658 12 20 917, REGON 290592085, KRS 0000020058

strona internetowa: www.kswp.org.pl

e-mail: kswp@kswp.org.pl

 III. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności  wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie opiekunek/opiekunów do dzieci w ramach projektu „Czas na zmiany” .
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny: 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
 4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 

V. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Usługa będzie realizowane w następujących okresach: od VIII 2013 r. do II 2014 r.

VI. OBOWIĄZKI WYKNOWACY 

 1. Przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa, właściwych dla realizacji zadań niniejszego stanowiska pracy.
 2. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
 3. Prawidłowe i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków.
 4. Zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej.
 5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 6. Bieżące informowanie o przeszkodach w realizacji zadań.
 7. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki.
 8. Przestrzeganie praw dziecka.
 9. Dbanie o bezpieczeństwo dziecka.
 10. Określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania.
 11. Wykonywanie podstawowych czynności z zakresu higieny i pielęgnacji małego dziecka .
 12. Zaspakajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka.
 13. Udzielanie pierwszej pomocy.
 14. Odpowiedzialność za karmienie dziecka.
 15. Stosowanie odpowiednich form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka.
 16. Nawiązywanie i podtrzymywanie emocjonalnego kontaktu z dzieckiem.
 17. Stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania.
 18. Kształtowanie u dziecka pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków.
 19. Stymulowanie aktywności poznawczej dziecka, kształtowanie osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych.
 20. Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem.
 21. Stosowanie zabaw wpływających na rozwój dziecka.
 22. Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu, informowanie o współfinansowaniu ze środków EFS, przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia projektu w ramach POKL.
 23. Stosowanie zasady równości szans, w tym zasady równości płci.
 24. Współpraca z kadrą zarządzającą projektu.
 25. Przestrzeganie ustaleń umowy 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

-   posiadają niezbędną wiedzę i min. 6 miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi (wykształcenie ponadgimnazjalne, pomaturalne, wyższe licencjackie lub magisterskie).

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia podlegają Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru (załącznik nr 1), ponadto należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); CV (załącznik nr 3) wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje (wykształcenie) oraz posiadane doświadczenie zawodowe.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony
  przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora, dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonych za zgodność
  z oryginałem.
 4. Oferta jest jawna za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

X. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 100%
 2. Maksymalna liczba punków za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.
 3. Punkty będą obliczone wg poniższego wzoru: 

            Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

P  =  --------------------------------------------------------------  x  100 pkt  

                           Cena brutto  badanej oferty

gdzie:

P  –  liczba punktów

1 pkt = 1 % 

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, zakresie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, które nie mogą być wyższe od ofert złożonych przez nich uprzednio. 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

XII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze zamiejscowym Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Przemyślu ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 do dnia 20.08.2013 r., do godz.16:00 z dopiskiem na kopercie: „Projekt Czas na zmiany–opiekunka”. 

OSOBY DO KONTAKTU:

Anna Majewska-Stelmasik tel: 0 41 249 03 31

Lucyna Maślany oraz Daniel Smuczek tel: 0 600 294 594 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania  KSWP, do zawarcia umowy. Stowarzyszenie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce