Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć hipoterapii

Data dodania: 04.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu „RÓWNE SZANSE-LEPSZY START”

I.INFORMACJA OGÓLNA

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, zwane dalej Zamawiającym, realizuje projekt  „RÓWNE SZANSE-LEPSZY START” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowanego  w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Staszica 2 A; województwo świętokrzyskie

tel.41 372 14 55; fax. 41 372 14 56

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

strona internetowa: www.kswp.org.pl

e-mail: kswp@kswp.org.pl

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć hipoterapii dla 15 uczestników projektu- uczniów i uczennic SOSW w Baryczy (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie).Miejsce realizacji zajęć- teren SOSW w Baryczy.
 2. Przeprowadzenie  zajęć hipoterapii w łącznym wymiarze 150 jednostek terapeutycznych (30 min.),
 3.  Częstotliwość przeprowadzania zajęć: co najmniej 1 raz w tygodniu.
 4. W ramach  przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania czynności, aby umożliwić osiągnięcie celu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie, w ramach założonego zakresu prac i przy założonym czasie oraz budżecie.
 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przede wszystkim:
 • Zapewnienie odpowiedniej do wykonywania zajęć infrastruktury;
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry posiadającej uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie
  w prowadzeniu zajęć z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych wraz z wyszkolonymi końmi.
 • Objęcie uczestników hipoterapii ubezpieczeniem NNW.
 • Objęcie instruktora hipoterapii ubezpieczeniem NNW i OC/
 • Opracowanie, w porozumieniu z koordynatorem Projektu i bieżące prowadzenie odrębnie dla każdego ucznia kart obserwacji uwzględniających datę, ilość godzin oraz rodzaj świadczonych zajęć, potwierdzonych podpisem Wykonawcy oraz podpisem opiekuna grupy, przedkładanych Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usługi oraz innej niezbędnej dokumentacji dotyczącej mierzenia rezultatów projektu, zapisanych we wniosku o dofinansowanie Projektu np. ankiety wśród uczniów.
 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć
  (tj. dziennika zajęć oraz listy obecności);
 • W razie wypadku podczas przejazdu oraz w trakcie trwania zajęć Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić poszkodowanym opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić Zamawiającego, rodziców (prawnych opiekunów) osób poszkodowanych. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku zachowania należytej staranności.
 • Zgłaszanie ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania; ścisła współpraca z Zamawiającym, Zespołem Zarządzającym Projektem.

IV.TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zajęcia będą realizowane w okresie od kwietnia  2013 r. do czerwca 2013 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.

V.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

1)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zabezpiecza w ramach realizacji

a) osobę/y z kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do prowadzenia ww. zajęć, tj. instruktora hipoterapii, z minimum rocznym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć. W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b)  odpowiednie konie do przeprowadzenia ww. zajęć w ilości minimum 1. W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

c) niezbędny sprzęt na prowadzenia ww. zajęć, np. kompletne siodła, ogłowie, toczki dla uczestników/uczestniczek zajęć, itp. W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada załącznik nr 3.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów
 i oświadczeń.

VI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru (załącznik nr 1), ponadto należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: potwierdzające  dysponowanie odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2 , załącznik nr 3). Oferta powinna być  podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty., nie dopuszcza się stosowania korektora, dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonych
  za zgodność z oryginałem.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert spośród spełniających warunki określone w zapytaniu.

Ocenie będą podlegały jedynie oferty spełniające warunki uczestnictwa.

Ocenie podlegają następujące kryteria:

1.Cena ofertowa- waga 100%

 W przypadku ofert z taką samą ceną o wyborze zadecydują posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie.

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:

Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A

 do dnia 12.04.2013 r. , do godz. 16:00

z dopiskiem na kopercie: „Projekt ”RÓWNE SZANSE-LEPSZY START” –hipoterapia”.

OSOBY DO KONTAKTU:

Agnieszka Łyczek-Duda

Katarzyna Rupniewska

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie  stanowi zobowiązania  KSWP, do zawarcia umowy. Stowarzyszenie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 XV. Wykaz Załączników do niniejszego Zapytania:

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3 Wykaz potencjału technicznego

 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce