Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe - drukarki

Data dodania: 28.01.2015 / Autor: Mateusz Kania

Dotyczy zakupu i dostawy dwóch drukarek w ramach Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego (JEREMIE II)

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości przez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, III Oś Priorytetowa „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro 400 M425dw(CF288A)

Urządzenie powinno posiadać duplex wydruku, duplex skanera oraz kartę LAN

Pojedyncze opakowanie powinno zawierać:

- urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M425dw

- przewód zasilania

- HP 80A wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 2700 stron)

- skrócona instrukcja obsługi

- ulotka z pomocą techniczną

- płyty CD z oprogramowaniem dla urządzenia i elektroniczną instrukcją obsługi

- kable telefoniczne

- kabel USB

Dostarczone urządzenia powinny być przygotowane do pracy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zapytania: do 20 lutego 2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto/brutto;

- formę dostawy,

- termin dostawy.

- okres gwarancji, nie krótszy niż 24 miesiące.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 12.02.2015 r. do godz. 10:00
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.02.2015 r., a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie telefonicznie.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VI. OCENA OFERT

Oferty się spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1).

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z wybranym oferentem bez podania przyczyny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Sipika pod numerem telefonu 41 260 46 22 lub Paweł Ostafijczyk pod numerem 41 260 46 33.

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce