Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 26.02.2014 / Autor: Mateusz Kania

na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych

I.  Zamawiający

 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie

 NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Przedmiot zapytania

Zakup mebli w ramach projektu

"Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach do niniejszego zapytania  (Załącznik nr 1 – zakres zapytania ofertowego w ramach projektu "Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza", Załącznik nr 3 – rzut rozmieszczenia mebli, rysunek poglądowy). Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Wymagania 

Oferent powinien do oferty dołączyć projekt wizualizacji dostarczonych mebli wykonanej na podstawie pomiarów wykonanych w miejscu montażu przedmiotu zapytania. Oferent przedstawi Zamawiającemu próbkę kolorystyki wykonywanych elementów oraz poda z jakiego materiału zostaną one wykonane.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,- posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (wymagane referencje co najmniej 2).

IV. Termin/Miejsce  realizacji dostawy 

Termin realizacji zamówienia do dn. 17.04.2014 r.

Miejsce montażu wykonanych mebli: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok.32,

V. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

  • cena - 60%;
  • jakość wykonania i rodzaj materiałów użytych do produkcji mebli (prezentacja oceniona na podstawie próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej wykonywanych produktów oraz opinii innych użytkowników -  referencje) - 40%.

VI. Termin i sposób złożenia oferty

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 13.03.2014 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym
    w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.03.2014 r., a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przedstawić na Załączniku nr 2 (formularz ofertowy).

Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy zawierała będzie cały asortyment wymieniony  w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

VIII. Osoby do kontaktu:

Izabela Magierowska - i_magierowska@kswp.org.pl;

Przemysław Sipika – p_sipika@kswp.org.pl

 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

IX. Inne informacje: 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

X. Załączniki:

Załącznik nr 1 – zakres zapytania ofertowego;

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 – rzut rozmieszczenia mebli, rysunek poglądowy;

Załącznik nr 4 – wzór umowy.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce