Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie Ofertowe na odśnieżanie wjazdu na posesję oraz parkingu przed budynkiem Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, ul. Staszica 2 A.

Data dodania: 23.10.2013 / Autor: Mateusz Kania

:

I. ZAMAWIAJĄCY

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie odśnieżania wjazdu i parkingu przed budynkiem Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości – o całkowitej powierzchni 940 m2 oraz posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych o powierzchni 560 m2.

Odśnieżanie należy przeprowadzać każdorazowo po opadach śniegu w dni robocze i święta w godzinach porannych (5:00 - 7:00).  Podczas intensywnych opadów dziennych także w godzinach popołudniowych (17:00 – 19:00).

Wykonawca dołoży wszelakich starań do wykonania powierzonych mu czynności w sposób należyty. Wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usługi, naprawi na własny koszt Wykonawca.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01 grudnia 2013 r.  do 31 marca 2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać szczegółowy zakres wykonania usług tj.:

- miesięczny koszt za wykonanie usługi,

- dokładny sposób odśnieżania (ręczny, mechaniczny – jakie urządzanie). 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową (w przypadku przedsiębiorcy),

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

Oferent powinien:

- posiadać odpowiedni sprzęt oraz zaplecze techniczne do wykonania powierzonego zadania,

- posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (wymagane referencje).

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres KSWP:
    ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 04.11.2013 r. do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu
    z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.11.2013 r., a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VI. OCENA OFERT

Oferty nie się spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Zamawiający dokona oceny zgodności oferty z zapytaniem ofertowym.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Iwona Zbróg (telefon 41 260 46 12, email: i_zbrog@kswp.org.pl) i Przemysław Sipika (telefon 41 260 46 22, email: p_sipika@kswp.org.pl).

KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy na podstawie którejkolwiek  ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce