Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Kierunek – aktywność” w ramach ścieżki samozatrudnienie

Data dodania: 28.02.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „Kierunek - aktywność” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Kierunek - aktywność”.

Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17  Regon 290592085

1. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Kierunek – aktywność” w ramach ścieżki samozatrudnienie.

Doradztwo, o którym mowa to:

Lp.

Nazwa

Miejsce doradztwa

Ilość osób

Czas trwania / termin doradztwa

1.

Indywidualne doradztwo

Kielce

20 osób

5 godzin / os. – kwiecień 2014

2.

Indywidualne doradztwo

Końskie

20 osób

5 godzin / os.– kwiecień 2014

2. Ramowe założenia programu doradztwa:

Celem doradztwa jest pomoc uczestnikom przy sporządzaniu biznes planów, będących następnie podstawą przyznania dofinansowania.

3. Termin usługi:

Szczegółowe terminy doradztwa będą ustalane indywidualnie na pięć dni przed rozpoczęciem.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O przeprowadzenie doradztwa mogą ubiegać się trenerzy posiadający doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

2. Do oferty należy dołączyć:

- wykaz zrealizowanych usług, CV trenera,

- oferowana wysokość wynagrodzenia: należy podać cenę brutto oraz netto w zł za 1 godz. (lekcyjną).

- podanie miejsca realizacji doradztwa.

5. Kryteria oceny ofert:

1. Nadsyłane oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

a) Cena: 50 %,

b) Doświadczenie trenera: 50 %.

2. Sposób dokonania oceny według kryterium ”Cena” (C):

                        cena brutto oferty najniższej

gdzie: C = 50 X ------------------------------------------- ,

                         cena brutto oferty badanej

Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 50 punków.

3. Sposób dokonania oceny według kryterium „Doświadczenie trenera” (D):

Oceniane elementy Max. liczba pkt.

Doradztwo  tematyczne

  • Wykazanie przeprowadzenia doradztwa w/w  obszarze, realizacja minimum 2 podobnych przedsięwzięć: 5 pkt.
    za każde kolejne, jednak nie więcej niż 35 pkt.
  • Wykazanie posiadanych kwalifikacji (wykształcenie, kursy i szkolenia, doświadczenie zawodowe); maksymalnie 15 pkt.

Za kryterium „Doświadczenie trenera” można maksymalnie uzyskać 50 punków.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C + D) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 14.03.2014 r. do godziny 12:00 mailem na adres zamawiającego:

- Kielce - Karolina Mońska k_monska@kswp.org.pl

- Końskie - Klarysa Ferens k_ferens@kswp.org.pl

Informacje dodatkowe:

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2.Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

4.KSWP zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych.

5.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Ze względu na planowaną realizację doradztwa w dwóch miastach w tym samym terminie oferta powinna dotyczyć realizacji doradztwa w jednym mieście.

7.Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną  w rozumieniu Ustawy  o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub  tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla...

15.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce