Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń „Kierunek przedsiębiorczość” oraz „Pozyskiwanie źródeł finansowania” dla uczestników projektu

Data dodania: 28.02.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „Kierunek - aktywność” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń „Kierunek przedsiębiorczość” oraz „Pozyskiwanie źródeł finansowania”.

Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17  Regon 290592085

1. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkoleń „Kierunek przedsiębiorczość” oraz „Pozyskiwanie źródeł finansowania” dla uczestników projektu.

Grupy szkoleniowe, o których mowa to:

Lp.

Nazwa szkoleń

Miejsce szkolenia

Grupa

Czas trwania / termin szkolenia

1.

1.„Kierunek przedsiębiorczość”
2.„Pozyskiwanie źródeł finansowania”

Kielce

1 grupa / 20 osób

7 godzin – marzec/kwiecień 2014

21 godzin – marzec/kwiecień 2014

2.

1.„Kierunek przedsiębiorczość”
2.„Pozyskiwanie źródeł finansowania”

Końskie

1 grupa / 20 osób

7 godzin – marzec/kwiecień 2014

21 godzin – marzec/kwiecień 2014

Wykonawca szkoleń będzie zobowiązany do:

a) przygotowania szczegółowego programu szkoleń,

b) merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń uzgodnionych z Zamawiającym.
W skład materiałów szkoleniowych wchodzą: prezentacja, przykładowe druki.

c) przekazania prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na 3 dni przed szkoleniem, a jej ostateczna wersja (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego) ma być dostępna na 1 dzień przed szkoleniem (w wersji elektronicznej).

d) przeprowadzenia zajęć w jednym z miast w zakresie dwóch szkoleń: „Kierunek przedsiębiorczość” i „Pozyskiwanie źródeł finansowania”

Wymagania odnośnie formy zajęć:

Zajęcia poprowadzone w formie wykładów- warsztatów.

2. Termin usługi:

Szczegółowe terminy poszczególnych szkoleń podane będą na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

3. Zakres tematyczny:

Szkolenie 1: „Kierunek przedsiębiorczość”

Szkolenie „Kierunek przedsiębiorczość” będzie trwało 7 godz., i zakresem będzie obejmowało następujące zagadnienia:

1.Diagnoza potrzeb klienta oraz najważniejsze problemy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej.

2.Profil zakładanej działalności, obejmujący:

a) Analizę pomysłu na biznes (branża, zakres działalności, planowana wielkość firmy, forma prowadzonej działalności, miejsca, siedziby, cel i matryca logiczna itp.)

b) Określenie typu działalności: koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, objęta obowiązkiem kwalifikacji zawodowych.

c) Analizę otoczenia konkurencyjnego (najbliższe otoczenie, makro otoczenie, obszar docelowego rynku)

d) Analizę zasobów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej

e) Sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym (wyodrębnienie niszy rynkowej, zdiagnozowanych potrzeb klientów)

f) Określenia etapu przygotowawczego założenia działalności gospodarczej.

3.Formy organizacyjno-prawne planowanej działalności gospodarczej, obejmujące:

a) Określenie organizacji prawnej planowanego przedsiębiorstwa

b) Omówienie zasad planowania zatrudnienia.

c) Omówienie stosunku pracy, (rodzaje umów o pracę, podstawowe zasady dotyczące wynagrodzenia pracownika, obowiązki pracownika i pracodawcy, podstawowe dokumenty zgłoszeniowe dot. rozliczeń - DRA RMUA oraz ubezpieczenia ZUA, składki na ZUS, FP, FGŚP, zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych).

d) Omówienie procedur uzyskania zezwoleń, koncesji itp.

4. Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej, obejmuje:

a) Polska Klasyfikacja Działalności (PKD),

b) Formy opodatkowania przedsiębiorstwa (wady i zalety poszczególnych form opodatkowania),

c) Formy prowadzenia księgowości (samodzielne prowadzenie księgowości lub wybór biura rachunkowego, wady i zalety każdego rozwiązania),

d) Przedstawienie procedury rejestracji działalności gospodarczej w ramach CEiDG oraz zakresu wprowadzania zmian w dalszej działalności gospodarczej, przedstawienie zakresu usług na platformie e-puap, zasad korzystania z zaufanego profilu oraz podpisu elektronicznego.

e) Przygotowanie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lubo rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw, wypełnienie wniosku o wpis w CEiDG.

Szkolenie 2: „Pozyskiwanie źródeł finansowania” – 21 godzin

Szkolenie „Pozyskiwanie źródeł finansowania” będzie trwało 21 godz. I zakresem tematycznym będzie obejmowało zagadnienia związane z  analizą form i źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz przygotowanie biznes planu m. in.:

a) Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej (kapitał własny, pożyczka, kredyt, akcje, venture capital, obligacje, leasing, franchising, dotacje UE itp.),

b) Wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania w odniesieniu do planowanej działalności gospodarczej,

c) Rachunek ekonomiczny planowanej działalności gospodarczej z wykorzystaniem kilku źródeł finansowania,

d) Procedura wniosku kredytowego – analiza procedur konkretnego banku wybranego bądź preferowanego przez klienta (wymagania, zabezpieczenia itp.)

e) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,

f) Struktura biznes planu,

g) Przeanalizowanie struktury biznes planu (plan wykonawczy, informacja o firmie, opis produktów lub usług, analiza rynkowa, strategia i wdrażanie, opis sposobu zarządzania firmą, plan finansowy),

h) Wskazanie źródeł zbierania informacji do biznes planu,

i) Wskazanie dodatkowych narzędzi pomocnych w przygotowaniu biznes planu (literatura, programy i strony internetowe itp.)

4. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O przeprowadzenie szkoleń mogą ubiegać się Wykładowcy posiadający: doświadczenie w przeprowadzeniu  co najmniej 3 szkoleń z w/w tematyki.

2. Do oferty należy dołączyć:

- wykaz zrealizowanych szkoleń, CV wykładowcy

- oferowana wysokość wynagrodzenia: należy podać cenę brutto oraz netto w zł za 1 godz. (lekcyjną).

- podanie miejsca realizacji szkoleń

5. Kryteria oceny ofert:

1. Nadsyłane oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

a) Cena: 50 %,

b) Doświadczenie wykładowcy: 50 %.

2. Sposób dokonania oceny według kryterium ”Cena” (C):

                       cena brutto oferty najniższej

gdzie: C = 50 X ------------------------------------------- ,

                       cena brutto oferty badanej

Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 50 punktów.

3. Sposób dokonania oceny według kryterium „Doświadczenie wykładowcy” (D):

Oceniane elementy Max. liczba pkt.

Szkolenia tematyczne

  • Wykazanie przeprowadzenia szkolenia w/w  obszarze, ponad wymagane 3 szkolenia: 5 pkt. za każde kolejne szkolenie, jednak nie więcej niż 35 pkt.
  • Wykazanie posiadanych kwalifikacji (wykształcenie, kursy i szkolenia, doświadczenie zawodowe); maksymalnie 15 pkt.

Za kryterium „Doświadczenie wykładowcy” można maksymalnie uzyskać 50 punków.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C + D) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 14.03.2014 r. do godziny 12:00 mailem na adres zamawiającego:

- Kielce - Karolina Mońska k_monska@kswp.org.pl

- Końskie - Klarysa Ferens k_ferens@kswp.org.pl

Informacje dodatkowe:

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2.Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

4.KSWP zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych.

5.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Ze względu na planowaną realizację szkoleń w dwóch miastach w tym samym terminie oferta powinna dotyczyć realizacji szkoleń w jednym mieście.

7.Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną  w rozumieniu Ustawy  o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub  tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce