Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia „Opiekun/ka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci” dla uczestników projektu „Młodzi na start”

Data dodania: 01.07.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu pn. „Młodzi na start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty dla trenera do przeprowadzenia szkolenia „Opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci”.

1.       Zamawiający:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17,  Regon 290592085

2.       Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 104 godz. szkolenia z zakresu „Opiekun/ka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci” w tym:

- 54 godz. teorii (zagadnienia dotyczące bezpośrednio osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i opieki nad nimi);

- 50 godz. praktyki (8 godz. zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 42 godz. praktycznej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i dziećmi).

Grupa szkoleniowa 12 osób bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat.

Wykonawca szkolenia będzie zobowiązany do:

a) przygotowania szczegółowego programu szkolenia i przesłanie do akceptacji Zamawiającego co najmniej na 7 dni  przed szkoleniem,

b) merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń uzgodnionych z Zamawiającym. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą np. prezentacja, itp.

c) przekazania prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na 3 dni przed szkoleniem, a jej ostateczna wersja (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego) ma być dostępna na 1 dzień przed szkoleniem (w wersji elektronicznej).

d) przeprowadzenie zajęć;

e) opracowanie i przeprowadzenie Pre i Post testów dla Uczestników Projektu,

f) sporządzenie analizy z przeprowadzonego szkolenia.

Wymagania odnośnie formy zajęć:

Zajęcia poprowadzone w formie wykładów - warsztatów.

3.       Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie Uczestników do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi oraz dziećmi.

4.       Termin_usługi:
Lipiec/sierpień 2014 r., zajęcia będą się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku, po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Szczegółowy termin szkolenia podany zostanie na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć.  

5.       Miejsce realizacji usługi:

Staszów, ul. Koszarowa 7

6.    Warunki udziału w postępowaniu:

1. O przeprowadzenie szkolenia mogą ubiegać się trenerzy posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 3 szkoleń z w/w zakresu.

2.  Do oferty należy dołączyć:

 -   wykaz zrealizowanych szkoleń,

 - CV trenera, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 -  oferowaną wysokość wynagrodzenia: należy podać cenę brutto za 1 godz. (lekcyjną).

7.     Kryteria oceny ofert:

1. Nadsyłane oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

a) Cena: 50 %,

b) Doświadczenie wykładowcy: 50 %.

2. Sposób dokonania oceny według kryterium ”Cena” (C):

                       cena brutto oferty najniższej

gdzie: C = 50 X ------------------------------------------- ,

                       cena brutto oferty badanej

Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 50 punktów.

3. Sposób dokonania oceny według kryterium „Doświadczenie wykładowcy” (D):

Oceniane elementy Max. liczba pkt.

Szkolenia tematyczne

 • Wykazanie przeprowadzenia szkolenia w/w  obszarze, ponad wymagane 3 szkolenia: 5 pkt.
  za każde kolejne szkolenie, jednak nie więcej  niż 35  pkt.
 • Wykazanie posiadanych kwalifikacji (wykształcenie, kursy i szkolenia, doświadczenie zawodowe); maksymalnie 15 pkt.

Za kryterium „Doświadczenie wykładowcy” można maksymalnie uzyskać 50 punków.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C + D) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

8.     Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 11.07.2014 r., na adres: Biuro KSWP Staszów, ul Długa 6, 28-200 Staszów, lub mailem na adres zamawiającego b_bednarczyk@kswp.org.pl, szczegółowych informacji udziela Barbara Bednarczyk, tel.: 15-864-53-71.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający – KSWP, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.
 2. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty  i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 6. KSWP zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych.
 7. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawa zamówień publicznych.
 8. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną  w rozumieniu Ustawy  o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub  tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce