Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8) W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Data dodania: 19.04.2016 / Autor: Mateusz Kania

W ramach Projektu „PERSPEKTYWY” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:

a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

b. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wywiadu i testu kompetencji dla kandydatów na uczestników projektu „PERSPEKTYWY” oraz realizacja poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla uczestników projektu. Zamówienie można realizować w podziale na części, jak również łącznie. 

Część I. Przeprowadzenie II etapu rekrutacji tj. wywiadu indywidualnego z doradcą zawodowym z uprawnieniami psychologa dla potencjalnych uczestników projektu „PERSPEKTYWY”.

Część I zamówienia obejmuje analizę predyspozycji zawodowych w celu zbadania stopnia motywacji i możliwości udziału w projekcie, ocena planów rozwoju, motywacji, potrzeb, problemów kandydatów do udziału w projekcie. Na potrzeby realizacji tej części zamówienia niezbędne jest przygotowanie przez doradcę testu kompetencji, który będzie zakładał ocenę punktową kandydatów do udziału w projekcie. W ramach jednego naboru doradca przeprowadzi wywiady oraz testy wśród minimum 24 osób, a maksimum 70 (w zależności od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych). W okresie realizacji projektu przewidziano 3 nabory.

Termin realizacji: maj 2016 r., październik 2016 r., marzec 2017 r.

Spotkania będą się odbywać w Biurze projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 10.

Część II. Realizacja Indywidulanego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „PERSPEKTYWY” przez doradcę zawodowego.

Celem zajęć indywidualnych jest:

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia

- określenie ścieżki rozwoju zawodowego uczestników projektu, poprzez wypracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania). IPD powinien zawierać:

a) diagnozę stanu wyjściowego, rozpoznanie oczekiwań, potrzeb szkoleniowych, predyspozycji każdego uczestnika projektu;

b) wskazanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego

Każdy IPD powinien być parafowany przez uczestnika projektu i doradcę zawodowego, udzielającego porady.

Realizacja tej części zadania obejmuje 216 godzin Indywidualnego poradnictwa zawodowego (3h/osobę) dla uczestników projektu „PERSPEKTYWY” (72 godziny maj-czerwiec 2016 r, 72 godziny październik-listopad 2016r, 72 godziny styczeń-luty 2017 r.)

Spotkania będą się odbywać w Biurze projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 10.

Część III. Realizacja grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „PERSPEKTYWY” przez doradcę zawodowego.

Celem zajęć grupowych jest:

- udzielanie niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia,

- omówienie technik i metod aktywnego poszukiwania pracy,

- proces wytyczania celów i priorytetów,

- zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych ( w tym: CV i list motywacyjny),

- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji i Savoir Vivre’u,

- omówienie zagadnień związanych z elastycznymi formami zatrudnienia i przepisami antydyskryminacyjnymi,
- zapoznanie osób w wieku 15-17 z zasadami i prawnymi aspektami zatrudniania młodocianych.

Realizacja tej części zadania obejmuje przeprowadzenie 192 godzin Grupowego poradnictwa dla uczestników projektu „PERSPEKTYWY” (32 godziny na grupę 12 osobową; maj-czerwiec 2016 r – 2 grupy; październik-listopad 2016 r. – 2 grupy, styczeń-luty 2017 r. – 2 grupy)

Zajęcia będą się odbywać w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego na terenie miasta Piotrków Trybunalski lub w innym mieście w odległości do 50 km, odpowiednio przystosowanym do prowadzenia zajęć

4. WYMAGANIA  ZWIĄZANE Z WYKONANIEM

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.03.2017 r.

5. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku od 15 do 29 roku życia tzw. młodzieży NETT pozostających bez pracy.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.

Do oferty należy dołączyć:

1.1 Test kompetencji – dot. części I;

1.2 Ramowy program zajęć - dot. części II i III ;

1.3 Wykaz usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”.

1.4 CV wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”

1.5 Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności (kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje).

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.

3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

4. Dokumenty dołączone do oferty winny być w formie kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

7.1.Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub w Biurze Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 10.

-  lub listownie pod w/w adresy.

7.2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 28.04.2016 r. do godz. 13:00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.3 Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta doradztwa – projekt PERSPEKTYWY”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

7.4 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

8. KRYTERIA OCENY OFERT:

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), z pkt. III Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
    1. K2 - Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x70

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach doradztwa:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie doradztwa zawodowego lub równoważnego – usługi doradcze o zbliżonym zakresie przedmiotowym do doradztwa zawodowego dotyczące aktywizacji zawodowej. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.

K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a)                                      300 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 6 pkt

b)                                      600 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 12 pkt

c)                                      900 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 18 pkt

d)                                      1200 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 24 pkt

e)                                      1500 i więcej godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 30 pkt

 

9. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Jedna godzina jest liczona jako 60 minut.

2. Jedna osoba może uzyskać zlecenie na wykonanie wszystkich części zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje podpisanie z wykonawcą umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

4. Nie przewiduje się ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z np. koniecznością dojazdu doradcy zawodowego/psychologa na miejsce realizacji zajęć.

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Informacja o dokonanym wyborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55 lub Weronika Roszak – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (44) 647-48-08.

8. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Ustawy PZP.

9. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce