Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR SALI SZKOLENIOWEJ (kod CPV 70220000-9) W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Data dodania: 18.05.2016 / Autor: Mateusz Kania

W ramach Projektu „PERSPEKTYWY” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:

a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

b. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem do realizacji zajęć Grupowego poradnictwa oraz szkoleń w ramach projektu „PERSPEKTYWY”.

II. Wymagania jakie powinna spełniać sala:

1. Sala powinna być klimatyzowana i powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.

2. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).

3. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika.

4. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do prezentacji multimedialnych;

5. W okresie zimowym zapewnienie ogrzewania.

6. Odpowiednia odległość od źródeł hałasu.

7. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach).

8. Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej.

9. Sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum 13 osobowych (12 Uczestników + Wykładowca/doradca) - prosimy o podanie wielkości sali oraz dołączyć fotografię;

10. Sala szkoleniowa jak i budynek w którym się znajduje powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie może zawierać barier architektonicznych - należy wskazać w ofercie udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych.

11. Dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętuszkoleniowego przez Wykładowcę;

12. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali.

13. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia.

14. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia.

15. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć oraz po każdej grupie szkoleniowej.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.

17. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i/lub popołudniowych, tym samym Wykonawca zapewni dostęp do budynku w godzinach 7:45-17:30.

 III. Wymagania dodatkowe (punktowane)  związane z wynajmem:

1. Wykonawca zapewni możliwość zorganizowania przerw kawowych (w tym powinien zapewnić również sprzęt niezbędny do przygotowania kawy, herbaty: czajnik bezprzewodowy lub warnik) i przerwy obiadowej poprzez udostępnienie osobnego pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku oraz skonsumować posiłek (prosimy o podanie wielkości sali, fotografie).

2. Dostęp do Internetu;

3. Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej. Dodatkowym atutem będzie posiadanie miejsc parkingowych, które będą mogły być udostępnione dla uczestników zajęć.

IV. Cena za wynajem powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 1 godzinę zegarową.

V. Okres realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy tj. najpóźniej od 31.05.2016 r. do 06.2017 r. w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

VI. W ramach projektu „PERSPEKTYWY” planowane jest:

1. Wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Piotrków Trybunalski, łącznie na nie więcej niż 192 godziny zegarowe (1 godzina zegarowa = 60 minut) na potrzeby przeprowadzenia Grupowego poradnictwa realizowanego w trzech edycjach:

- I edycja w okresie od 31.05.2016 r. do 06.2016 r. w wymiarze 64 godzin zegarowych;

- II edycja w okresie X-XI.2016 z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu bądź termin rozpoczęcia może zostać przyspieszony) w zależności od postępu naboru zgłoszeń do projektu w wymiarze 64 godzin zegarowych;

- III edycja w okresie III-IV.2017 z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu bądź termin rozpoczęcia może zostać przyspieszony) w zależności od postępu naboru zgłoszeń do projektu w wymiarze 64 godzin zegarowych.

2. Wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Piotrków Trybunalski, łącznie na nie więcej niż 580 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) na potrzeby realizacji szkoleń, w tym:

- I edycja w okresie od VI.2016 do VII.2016 z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu) w zależności od postępu realizacji projektu, w wymiarze 150 godzin szkoleniowych łącznie - dla dwóch grup szkoleniowych, w tym 1 grupa x 50 godzin szkoleniowych
+ 1 grupa x 100 godzin szkoleniowych;

- II edycja w okresie od XI.2016 do XII.2016 z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu bądź termin rozpoczęcia może zostać przyspieszony) w zależności od postępu realizacji projektu, w wymiarze 240 godzin szkoleniowych łącznie - dla dwóch grup szkoleniowych, w tym 1 grupa x 140 godzin szkoleniowych + 1 grupa x 100 godzin szkoleniowych;

- III edycja w okresie od IV.2017 do VI.2017 z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie (termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu/skróceniu bądź termin rozpoczęcia może zostać przyspieszony) w zależności od postępu realizacji projektu, w wymiarze 190 godzin szkoleniowych łącznie - dla dwóch grup szkoleniowych, w tym 1 grupa x 140 godzin szkoleniowych + 1 grupa x 50 godzin szkoleniowych.

4. WYMAGANIA  ZWIĄZANE Z WYKONANIEM

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 06.2017 r.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.

Do oferty należy dołączyć:

1.1 Oświadczenie potwierdzające dysponowanie salą wraz z wskazaniem lokalizacji sali – stanowiące załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”.

1.2 Informacja na temat spełnienia wymagań dodatkowych w formie opisowej – jeśli zasadne (Załącznik niezbędny w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe);

1.3 Dokumentację zdjęciową sali.

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.

3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub w Biurze Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 10.

-  lub listownie pod w/w adresy.

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 30.05.2016 r. do godz. 11:00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta doradztwa – projekt PERSPEKTYWY”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

4 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z pkt. III Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. K2 – Wymagania dodatkowe 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), na podstawie Informacji
    na temat spełnienia wymagań dodatkowych.

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”:

W celu uzyskania punktów w kryterium „wymagania dodatkowe” Wykonawca musi wykazać spełnienie kryteriów zawartych w pkt. 3 numer III.

K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe” będzie przyznawana w następujący sposób:

a) zapewnienie pomieszczenia oraz sprzętu (zgodnie z pkt. pkt. 3 numer III 1) z przeznaczeniem
na zorganizowanie przerw kawowych  i przerwy obiadowej  - od 10 pkt.  do 15 pkt.

b) dostęp do Internetu – 5 pkt.

c) położenie sali (zgodnie z pkt. pkt. 3 numer III 3) oraz dostęp do miejsc parkingowych - od 10 pkt.  do 20 pkt.

Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Spełnienie warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia zostanie dodatkowo zweryfikowane na miejscu w dniu 30 maja 2016 r. przez Zespół Zarządzający Projektem w składzie Koordynatorka projektu – Anna Pasieka, Asystentka Koordynatorki projektu – Weronika Roszak oraz Specjalistkę ds. rekrutacji i staży – Małgorzatę Ciaś . Pozytywna opinia Zespołu będzie warunkiem koniecznym wyboru Wykonawcy.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2. Informacja o dokonanym wyborze zostanie przekazana Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę telefonicznie.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55 lub Weronika Roszak – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (44) 647-48-08.

4. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Ustawy PZP.

5. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce