Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite

Data dodania: 29.01.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Zapytanie ofertowe na zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz licencja IDP Signature, Anti-Spam, AV ZyXEL dla urządzenia ZyWALL USG 300

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz licencja IDP Signature, Anti-Spam, AV ZyXEL dla urządzenia ZyWALL USG 300.

Oprogramowanie firmy ESET powinno być uruchamiane na obecnym kluczu licencyjnym produktu.

 

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.

Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do 16.00 (poniedziałek – piątek).

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W ofercie należy podać jednostkową cenę netto i brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w zał. nr 1).

Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała ceny wszystkich  wariantów  zakupu licencji  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy oraz wymagane niżej informacje.

Oferta powinna:

 - być opatrzona pieczątką firmową,

 - posiadać datę sporządzenia,

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 - zawierać czytelny podpis wykonawcy.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową brutto;

- formę płatności,

- formę dostawy,

- termin dostawy.

 

V. OBOWIĄZKI DOSTAWCY:

Dostawca dostarczy certyfikat legalności oprogramowania, który będzie zawierał informację dot. liczby licencji, okresu jej obowiązywania oraz prawa do korzystania z powyższej licencji przez Zamawiającego.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  

Do wybranego Dostawcy zostanie wysłane zamówienie produktów zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Oferta Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania licencji w wybranej przez Zamawiającego opcji zgodnej z Załącznikiem nr 1 w cenie jakie zostały zawarte w jego ofercie. Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała do dnia 28 lutego 2018 r.


VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 12.02.2018 r. do godziny 9:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – Antywirus”.
  3. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU:

Przemysław Sipika

p_sipika@kswp.org.pl

 

Mateusz Kania

m_kania@kswp.org.pl

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem. 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce