Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Data dodania: 06.05.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

I.  Zamawiający

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie

 NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Przedmiot zapytania

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 SP A3 (Duplex + karta sieciowa+ podajnik ADF)

"Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 A3 (Duplex + karta sieciowa + podajnik ADF) bezpłatnego serwisu w czasie trwania gwarancji producenta (24 miesiące).

Dostawca dostarczy urządzenie gotowe do pracy oraz udzieli instruktażu przy pracy z urządzeniem.

III. Wymagania 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,

- przedstawić referencje co najmniej 2, które dotyczyły dostawy i serwisu podobnych urządzeń

IV. Termin/Miejsce  realizacji dostawy 

Termin realizacji zamówienia do dn. 30.05.2014 r.

Miejsce dostarczenia urządzenia i instruktażu: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok.32.

V. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

  • cena - 100%;

 VI. Termin i sposób złożenia oferty

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 21.05.2014 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.05.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VI. Osoby do kontaktu:

Przemysław Sipika – p_sipika@kswp.org.pl

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

VII. Inne informacje: 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce