Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Data dodania: 03.06.2014 / Autor: Przemysław Sipika

I. Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Przedmiot zapytania

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 SP A3 (Duplex + karta sieciowa+ podajnik ADF)

 

"Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 SP A3 (Duplex + karta sieciowa + podajnik ADF) bezpłatnego serwisu w czasie trwania gwarancji producenta (24 miesiące).

Dostawca dostarczy urządzenie gotowe do pracy oraz udzieli instruktażu przy pracy z urządzeniem.

 

III. Wymagania

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.

 

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,

- przedstawić referencje co najmniej 2, które dotyczyły dostawy i serwisu podobnych urządzeń

IV. Termin/Miejsce  realizacji dostawy

Termin realizacji zamówienia do dn. 30.06.2014 r.

Miejsce dostarczenia urządzenia i instruktażu: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok.32.

 

V. Kryteria wyboru dostawcy

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

  • cena - 100%;

VI. Termin i sposób złożenia oferty

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 17.06.2014 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.06.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

 

VI. Osoby do kontaktu:

Przemysław Sipika – p_sipika@kswp.org.pl

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

 

VII. Inne informacje:

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce