Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Data dodania: 03.06.2014 / Autor: Przemysław Sipika

I. Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Przedmiot zapytania

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 SP A3 (Duplex + karta sieciowa+ podajnik ADF)

 

"Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 SP A3 (Duplex + karta sieciowa + podajnik ADF) bezpłatnego serwisu w czasie trwania gwarancji producenta (24 miesiące).

Dostawca dostarczy urządzenie gotowe do pracy oraz udzieli instruktażu przy pracy z urządzeniem.

 

III. Wymagania

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.

 

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,

- przedstawić referencje co najmniej 2, które dotyczyły dostawy i serwisu podobnych urządzeń

IV. Termin/Miejsce  realizacji dostawy

Termin realizacji zamówienia do dn. 30.06.2014 r.

Miejsce dostarczenia urządzenia i instruktażu: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok.32.

 

V. Kryteria wyboru dostawcy

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

  • cena - 100%;

VI. Termin i sposób złożenia oferty

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 17.06.2014 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.06.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

 

VI. Osoby do kontaktu:

Przemysław Sipika – p_sipika@kswp.org.pl

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

 

VII. Inne informacje:

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce