Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 10.06.2014 / Autor: Mateusz Kania

na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

W związku z realizacją projektu niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania  ofert na dostawę sprzętu w zakresie podanym poniżej.

 I.  Zamawiający

                Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

                ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie

                NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 II. Przedmiot zapytania

 1. Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA FS-1035MFP/DP (oprogramowanie urządzenia w języku polskim), bezpłatny serwis w czasie trwania gwarancji producenta (24 miesiące) – szt. 1
 2. Laptop DELL Inspiron 15 3521 i3 3217U/7670M/4GB/500GB/ wraz z oprogramowaniem Windows 8 – szt. 1
 3. Zakup oprogramowania MS Office 2013 dla Użyt. Dom. i Małych Firm PL MLK – szt.1
 4. Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 na 24 m-ce – szt. 1
 5. WinRAR v. 4.x (1 licencja) – szt. 1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Wymagania 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,

- przedstawić referencje co najmniej dwie, które dotyczyły dostawy i serwisu podobnych urządzeń.

IV. Termin/Miejsce  realizacji dostawy 

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2014 r.

Miejsce dostarczenia urządzenia i instruktażu: KSWP, ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie.

V. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

 • cena - 100%;

VI. Termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 26.06.2014 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.06.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VI. Osoby do kontaktu:

Iwona Zbróg – Koordynator Projektu, i_zbrog@kswp.org.pl

Przemysław Sipika – Główny Informatyk, p_sipika@kswp.org.pl

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

VII. Inne informacje: 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Uzupełnienie zapytania

W związku z informacjami o wycofaniu urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA FS-1035MFP/DP (brak urządzenia w magazynach), informujemy, iż dopuszczamy złożenie oferty z urządzniem Kyocera-Mita ECOSYS M2035dn, które posiada identyczne parametry a jest następcą modelu KYOCERA FS-1035MFP/DP.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce