Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/08.05.03-26-0122/19 z dnia 08.10.2020 r.

Data dodania: 08.10.2020 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące przeprowadzenia Kursu prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (kod CPV: 80411000-8)

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych.

 I. Zamawiający:

Nazwa i adres zamawiającego:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55 , Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085, NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II. Postanowienia ogólne:

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 z późn. zm.).

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.

3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 08.10.2020 r. na stronach internetowych:

a)  – strona Zamawiającego,

b)  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

6. Kategoria ogłoszenia

Usługi

7. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egzaminem dla 12 uczestników szkolenia „ Kurs kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”.

 IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C wraz z egzaminem dla 12 uczestników. Wydatek ponoszony w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych.

V.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia „ Kursu kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” dla uczestników projektu „Kwalifikacje to podstawa”.

a) szkolenie na Prawo jazdy kat. C zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
i wykładowców (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

b) szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie dla kat. C prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 151) wraz z egzaminem.

2. Ilość godzin kursu prawa jazdy kat. C przypadających na każdego uczestnika szkolenia: 50 godz. (w tym 20 godz. dydaktycznych grupowych zajęć teoretycznych oraz 30 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych).

3. Ilość godzin kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przypadających na każdego uczestnika szkolenia: 140 godz. (w tym 130 godz. dydaktycznych grupowych zajęć teoretycznych oraz 10 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych tj. 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze) + egzamin.

4. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w dni robocze (w godzinach między 16:00 a 20:00) od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs prawa jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej. 

5. W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z COVID-19 Zamawiający dopuści realizację zajęć teoretycznych w formie online, z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących realizacji kursów będących przedmiotem zamówienia .

6. Miejsce realizacji zajęć z zakresu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: zajęcia teoretyczne – powiat konecki, Końskie lub inna miejscowość do max 25 km od Końskich, zajęcia praktyczne – województwo świętokrzyskie (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kielce (poza placem manewrowym), gdzie odbędzie się pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny dla uczestników szkolenia).

7. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej oraz oferty częściowej

8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 80411000-8

V. Wymagania wobec Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych w formie papierowej. Materiały powinny dotyczyć ściśle tematyki szkolenia i zawierać aktualne przepisy oraz zasady obowiązujące w przepisach prawa (koszty materiałów szkoleniowych powinny być wliczone w koszt szkoleń)

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na koniec szkoleń egzaminów wewnętrznych oraz wydania Uczestnikom stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń oraz zaświadczeń o otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego Uczestnikom, jeśli szkolenie ukończą;

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

4. Wykonawca zobowiązany przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń związanych z COVID-19

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca, niezbędnego wyposażenia oraz wykwalifikowanej kadry wykładowców/instruktorów posiadających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia/kursu którą stanowią:

a) dzienniki zajęć zawierające wymiar godzinowy zajęć, tematy zajęć edukacyjnych oraz imię i nazwisko instruktora;

b) listy obecności za każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu/kursie zawierające datę zajęć, podpis Uczestników oraz osoby prowadzącej zajęcia;

c) rejestr/listę wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer dokumentu, imię i nazwisko Uczestnika kursu  oraz datę wydania zaświadczenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania prowadzonej w ramach usługi dokumentacji oraz oznakowanie miejsca  prowadzenia szkolenia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

8. Informowanie Uczestników Projektu o współfinansowaniu szkolenia/kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadają wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców z zakresu Prawa jazdy kat. C (warunek weryfikowany na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu).

2. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (warunek weryfikowany na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu).

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 2);

4. Dysponują kadrą doświadczonych Instruktorów, mających min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotu zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie wykazu kadry dydaktycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie)

VII.  Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia październik 2020 – grudzień 2020. 

VIII. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

IX. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     (warunek weryfikowany na podstawie Zał. 3 do zapytania ofertowego)

 

XI.  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.) 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

3) Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji przedmiotu zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) + dodatkowo CV poszczególnych osób.

4) Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców z zakresu Prawa jazdy kat. C (warunek weryfikowany na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu).

5) Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (warunek weryfikowany na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

1) Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie – strona Zamawiającego, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Językiem komunikacji jest język polski. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Małgorzata Ciaś – Koordynatorka projektu telefon (41) 260 46 42;

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2) Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa
w pkt. XI niniejszego zapytania ofertowego.

3) Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.

4) Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Miejsce i termin składania ofert

 

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,
ul. Stanisława Staszica 2A;

- listownie pod w/w adres;

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 16.10.2020 r. godz. 12.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację Kursu prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” - projekt „Kwalifikacje to podstawa”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.

XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. IX zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – waga - 100 %;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań
w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

XIV.   Dodatkowe informacje i zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy (max. do 31.03.2021) w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Uczestniczkom ukończenie szkolenia/kursu w zakładanym terminie.

6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury /rachunku oraz innych wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz Instytucji Zarządzającej przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji zajęć.

8. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy.

9. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

10. W przypadku, gdy osoba uczestnicząca w kursie w trakcie jego trwania z przyczyn losowych nie będzie mogła dalej uczestniczyć w kursie Zamawiający pokryje tylko koszty faktycznie poniesione przez Wykonawcę, proporcjonalnie, przypisane indywidualnie do osoby zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza ofertowego

11. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację usługi zawarte będą zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Oferenta – w przypadku nie wykonywania przez Oferenta zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

b) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Oferenta;

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Oferenta odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

XII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
 z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu ,,Kwalifikacje to podstawa”;

3)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

4)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
 od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
 jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)   posiada  Pani/Pan:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)   nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce