Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 19.03.2021 r.

Data dodania: 19.03.2021 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu: „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” wraz z egzaminem zewnętrznym (kod CPV: 80500000-9)

w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

2. Adres, pod którym należy składać oferty:

Biuro projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, III p., 25-516 Kielce

II. Postanowienia ogólne

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.

3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 19.03.2021 r. na stronach internetowych:

a) strona Zamawiającego,

b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

1. Kategoria ogłoszenia

Usługa

2. Podkategoria ogłoszenia

Usługa szkoleniowa

3. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, m. Kielce tj. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce.

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia pn. „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” wraz z egzaminem zewnętrznym dla uczestników/uczestniczek projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” wraz z egzaminem zewnętrznym dla 10 uczestników projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Wydatek ponoszony w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie 30 godz. zajęć w ramach kursu „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” wraz z egzaminem zewnętrznym dla 10uczestników w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

Program szkolenia „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:

1) Przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej.

2) Przepisy i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT.

3) Rodzaje podestów ruchomych i budowa urządzeń podlegających UDT, z uwzględnieniem ich właściwości nośnych.

4) Wiadomości o dozorze technicznym.

5) Czynności operatora podestu ruchomego przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

6) Nauka obsługi podestów ruchomych.

7) Załadunek i rozładunek towarów.

8) Operowanie ładunkiem.

2. Oferent  w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia propozycji książki/zeszytu ćwiczeń lub skryptu dla uczestników zajęć.

3. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 1 grupy 10-osobowej w wymiarze 30 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych (dydaktycznych) oraz 10 godzin zajęć praktycznych (zegarowych).

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

7. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: kwiecień – czerwiec 2021 r. Zajęcia odbywać się będą głównie w soboty i niedziele lub od poniedziałku do piątku (po zakończonych zajęciach szkolnych uczniów), zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zajęć w formie on-line.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

Miejsce realizacji zajęć praktycznych: plac manewrowy: miasto Kielce.

VI. Wymagania od Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń związanych z COVID-19.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia placu manewrowego oraz podestu ruchomego podczas zajęć praktycznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, którą stanowić będą m.in.:

a)    dzienniki zajęć zawierające wymiar godzinowy zajęć, tematy zajęć edukacyjnych oraz imię i nazwisko wykładowcy/trenera;

b)    listy obecności za każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu zawierające datę zajęć, podpis Uczestników oraz osoby prowadzącej zajęcia;

c)     rejestr/listę wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer dokumentu, imię i nazwisko Uczestnika kursu  oraz datę wydania zaświadczenia;

d) dokumentacja fotograficzna z przebiegu szkolenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego kończącego szkolenie, niezbędnego do wydania Uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu zewnętrznego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, kończącego się uzyskaniem uprawnień przez uczestników, po uzyskaniu pozytywnego wyniku.

7. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest także do zapewnienia placu manewrowego oraz podestu ruchomego na czas trwania egzaminu zewnętrznego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykładowcy posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia (w tym m.in. w prowadzeniu zajęć z uczniami/młodzieżą) w okresie ostatnich 24 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem oferty.

2. Wykładowcy posiadający uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia (wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/ zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia).

VIII. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

IX. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(warunek weryfikowany na podstawie Zał. 3 do zapytania ofertowego)

X. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2) Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia zajęć w zakresie opisanym w pkt II (Załącznik nr 2) oraz:

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy (dyplomy lub certyfikaty/zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i doświadczenia w obszarze tematycznym zajęć), zgodnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta;

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia: rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia min. 50 godzin zajęć w przedmiocie zamówienia (w tym m.in. w prowadzeniu zajęć z uczniami/młodzieżą) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta;

- Curriculum Vitae;

- Wykaz proponowanego/nych podręcznika/podręczników, które będą wykorzystywane przez uczestników /uczestniczek zajęć – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe.

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

4) Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

1) Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie – strona Zamawiającego oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Językiem komunikacji jest język polski. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Urszula Marciniak – Koordynatorka projektu e-mail: u_marciniak@kswp.org.pl lub Agnieszka Zagnińska – Asystentka koordynatorki e-mail: a_zagninska@kswp.org.pl  – telefon (41) 345 39 08.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.

4. Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w biurze projektu Zamawiającego: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, 25-516 Kielce; III p.

- listownie pod w/w adres;

- e-mailem na adres: u_marciniak@kswp.org.pl.

2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 29.03.2021 r. godz. 10.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w biurze projektu Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkolenia Operator podestów ruchomych
z uprawnieniami UDT wraz z egzaminem zewnętrznym - projekt „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty
w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.

XIV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VIII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie następujących kryteriów:

K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego

K2 - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach szkolenia:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Oferent musi wykazać minimum 2 letnie doświadczenie przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji zajęć w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.

K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 50 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt

b) od 51 do 80 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 20 pkt

c) od 81 do 120 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 30 pkt

d) powyżej 120 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 40 pkt

Usługi szkoleniowe zamieszczone w wykazie, niepotwierdzone referencjami lub innymi dokumentami (zgodnymi co najmniej w zakresie: nazwy zajęć, liczby godzin oraz okresu realizacji zadania) z informacjami podanymi w Załączniku nr 2 nie zostaną uwzględnione przez Komisję Oceny Ofert w procesie oceny doświadczenia Oferenta.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

XV. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania - przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

5. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

XVI. Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.

2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 19.03.2021 r.

3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce