Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru doradcy zawodowego

Data dodania: 08.03.2019 / Autor: Przemysław Sipika

w ramach Projektu „Szansa na nowy start” nr RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 I.         ZAMAWIAJĄCY

1.   Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55 , Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085, NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz opracowanie i omówienie Indywidulnych Planów Działania (IPD), dla 60 osób (4h / os.) -  uczestników/czek projektu Projekt pt. ,,Szansa na nowy start” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

 

Część 1 zamówienia: Przeprowadzenie 120 godzin (tj. 4 h/os) doradztwa zawodowego oraz opracowanie i omówienie 30 Indywidulnych Planów Działania (IPD) dla 30 os. uczestników projektu  korzystających ze wsparcia w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Część 2 zamówienia: Przeprowadzenie 120 godzin (tj. 4 h/os) doradztwa zawodowego oraz opracowanie i omówienie 30 Indywidulnych Planów Działania (IPD) dla 30 os. uczestników projektu  korzystających ze wsparcia w Łodzi.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa

 

Celem zajęć indywidulanych jest:

- identyfikacja kwalifikacji i predyspozycji uczestników/czek,

- zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,

- weryfikacja pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji na rynku pracy,

- określenie predyspozycji do założenia działalności gospodarczej (30 os. – ścieżka samozatrudnienie),

- diagnoza barier, rozeznanie umiejętności i oczekiwań, potrzeb szkoleniowych, predyspozycji uczestnika ścieżki przekwalifikowanie (30os.),

- określenie potrzeby odbycia poradnictwa psychologicznego.

 

Planowane terminy, miejsce zajęć i godziny ich realizacji:

- Liczba godzin: 4h / os. w dwóch sesjach: 1 sesja 3 h ; druga sesja 1 h – omówienie IPD. Łącznie: 240 h. (1h = 60min.)

- Planowany termin : III- V.2019 r. doradztwo odbywać się będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w soboty po uzgodnieniu z uczestnikami.

Realizacja usługi będzie się odbywała wg wcześniej ustalonego harmonogramu (do ustalenia na etapie podpisywania umowy).

- Miejsce realizacji: Zajęcia będą odbywać się w Piotrkowie Trybunalskim (30 os.) oraz Łodzi (30 os.) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego, które:

- utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

- są osobami przewidzianymi do zwolnienia,

- są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika


III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie 24 miesięcy przed złożeniem oferty.

b) posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia tj: (wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, tj doradztwo zawodowe).

 

IV. WYKLUCZENIA

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

V. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:

1)„Formularz ofertowy” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)„Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

3)„Doświadczenie Wykonawcy” według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie.

4)Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia tj. zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa itd.

 

VI.   OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej
we wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

VII. KRYTERIA OCENY

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. K1- Oferowana cena – waga 80% - 80pkt. (cena z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego)

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x90

K1– liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

 1. K2-Doświadczenie – waga 20% - 20 pkt. (z Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego)

 

W celu uzyskania punktów za kryterium „Doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 24 miesięcy przed dniem złożenia oferty w zakresie doradztwa zawodowego lub równoważnego – usługi doradcze o zbliżonym zakresie dotyczące aktywizacji zawodowej. Doświadczenie musi być potwierdzone dokumentami np.: referencjami.

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób:

a) od 50 do 100 godz. przeprowadzonego doradztwa – 5 pkt.

b) od 101 do 300 godz. przeprowadzonego doradztwa – 10 pkt.

c) od 301 do 500 godz. przeprowadzonego doradztwa – 15 pkt.

d) 501 godz.  i powyżej przeprowadzonego doradztwa – 20 pkt.

 

Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:

OK = K1+ K2

gdzie:

OK (ocena końcowa) – suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium ceny

K1 – liczba punktów oferty za kryterium doświadczenia

 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,
ul. Staszica 2A;

- listownie pod w/w adres (liczy się data wpływu)

- e-mailem na adres a_nowak@kswp.org.pl

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 14.03.2019 r. do godz. 9.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szansa na nowy start””. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

 

VIII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w upublicznionym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzonych zmian będzie konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2) Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
 2. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za realizację usługi wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od daty wystawienia faktury / rachunku..
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest
  Anna Nowak – Koordynator projektu – telefon (41) 375-14-55.

IX.  Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 08.03.2019 r
 3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. „Szansa na nowy start” 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.
 4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce