Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe nr 1/RPSW.10.02.01/2017

Data dodania: 18.04.2017 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące wyboru wykładowców / trenerów do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV 80500000-9) w ramach Projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020., Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

1.         Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

Wymaga się, aby szkolenia opierały się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach i prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji (zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 w czterostopniowym procesie: etap 1 – zakres, etap 2 - wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie).

2. Rodzaje, specyfikacja i terminy szkoleń:

1)    „Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo turystycznych + certyfikat ECDL BASE”

Szkolenie składa się z dwóch modułów:

 1. Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo turystycznych (48 godz.) – zajęcia teoretyczne dotyczące: promocja bazy hotelowo turystycznej (w tym w sieci), komunikacja z klientem i rozpoznanie jego potrzeb, standardy obsługi klienta hotelowego pod kątem turystyki.
 2. ECDL BASE (90godz.) – praktyczna nauka obsługi komputera – zajęcia przygotowujące do egzaminu ECDL BASE.

Terminy zajęć

Rodzaj zajęć

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Ilość godzin

Ilość osób

Marketing (w tym e-marketing)
i sprzedaż usług hotelowo turystycznych

Końskie

08.05.2017 – 15.05.2017

48

1 grupa 13 osób

ECDL BASE

16.05.2017 – 01.06.2017

90

Marketing (w tym e-marketing)
i sprzedaż usług hotelowo turystycznych

Kielce

11.05.2017 – 18.05.2017

48

1 grupa 13 osób

ECDL BASE

19.05.2017 – 06.06.2017

90

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy za 1 godz. dydaktyczną przeprowadzonych zajęć.

2) „Recepcjonista hotelowy z obsługą kasy fiskalnej i terminalem kart płatniczych”

Szkolenie składa się z trzech modułów:

 1. Recepcjonista hotelowy (44 godz.) – zajęcia teoretyczne dotyczące: funkcjonowanie recepcji w hotelu, rola recepcjonisty, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, realizacja usług hotelowych, dokumentacja w recepcji, profesjonalna obsługa klienta, charakterystyka i potrzeby gościa, zachowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, rozliczanie gości, reklamacje.
 2. Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych (16 godz.) - zajęcia praktyczne na kasach fiskalnychi terminalach płatniczych
 3. ECDL BASE (90godz.) – praktyczna nauka obsługi komputera – zajęcia przygotowujące do egzaminu ECDL BASE.

Rodzaj zajęć

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Ilość godzin

Ilość osób

Recepcjonista hotelowy

Końskie

13.06.2017 – 22.06.2017

44

1 grupa 12 osób

Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

23.06.2017-26.06.2017

16

ECDL BASE

27.06.2017 – 13.07.2017

90

Recepcjonista hotelowy

Kielce

23.06.2017 – 30.06.2017

44

1 grupa 12 osób

Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

03.07.2017-04.072017

16

ECDL BASE

05.07.2017 – 21.07.2017

90

Cena usługi powinna zawierać koszty:

moduł 1 i 3 - wynagrodzenia wykładowcy (za 1 godz. dydaktyczną przeprowadzonych zajęć).

moduł 2 - wynagrodzenia wykładowcy cena za 1 godz. dydaktyczną przeprowadzonych zajęć + koszt udostępnienia kas fiskalnych i terminali, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych (6 stanowisk )

3)    „Kelner z elementami baristy i obsługą kasy fiskalnej „

Szkolenie składa się z trzech modułów:

 1. Kelner (60 godz.) – zajęcia teoretyczne dotyczące: profesjonalna postawa kelnera (strój, wygląd; zasady pracy restauracyjnej; zakazane postawy; poprawne postawy personelu), Zasady funkcjonowania restauracji, etyka w zawodzie kelnera oraz savoir- vivre, podstawy wiedzy na temat żywości, serwowanie dań, nakrywanie stołu, obsługa gości itp.
 2. Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych (14 godz.) - zajęcia praktyczne na kasach fiskalnych i terminalach płatniczych
 3. Barista (16 godz.) – warsztaty baristyczne.

Rodzaj zajęć

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Ilość godzin

Ilość osób

Kelner

Końskie

Wrzesień 2017

60

1 grupa 13 osób

Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

Wrzesień 2017

14

Warsztaty baristyczne

Wrzesień 2017

16

Kelner

Kielce

Wrzesień 2017

60

1 grupa 13 osób

Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

Wrzesień 2017

14

Warsztaty baristyczne

Wrzesień 2017

16

Cena usługi powinna zawierać koszty:

W przypadku modułu 1 Kelner: wynagrodzenia wykładowcy (za 1 godz. dydaktyczną przeprowadzonych zajęć).

W przypadku modułu 2, dotyczącego Obsługi kas fiskalnych: wynagrodzenia wykładowcy, cena za 1 godz. dydaktyczną przeprowadzonych zajęć + koszt udostępnienia kas fiskalnych i terminali, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych (6 stanowisk).

W przypadku modułu 3, dotyczącego warsztatów baristycznych cena za 16 godz. dydaktycznych przeprowadzonych warsztatów + koszt udostępnienia niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia warsztatów (ekspresów ciśnieniowych, młynków do kawy, zastawy kawowej itp.) oraz zakup niezbędnych materiałów (kawa, cukier, mleko, aromaty, elementy do zdobienia itp.) łącznie, przypadająca na jednego uczestnika.

4) „Operator wózków jezdniowych + uprawnienia UDT”

Szkolenie składa się dwóch modułów:

 1. Część teoretyczna (40 godz.) – zajęcia teoretyczne dotyczące m.in. następujących zagadnień: podstawowe wiadomości o dozorze technicznym - zapoznanie z przepisami ogólnymi, zakres, czynności i formy wykonywania dozoru technicznego, badania urządzeń technicznych, rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka jezdniowego, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, bezpieczna obsługa oraz wymiana butli gazowych
 2. Część praktyczna (45 godz) – praktyczna nauka jazdy wózkiem będzie odbywać się w 4 osobowych grupach (3 grupy po 4 os, 15 godz. zajęć na grupę)

Rodzaj zajęć

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Ilość godzin

Ilość osób

Zajęcia teoretyczne

Końskie

Październik 2017

40

12 osób

Praktyczna nauka jazdy wózkiem 

Październik 2017

45

Zajęcia teoretyczne

Kielce

Listopad 2017

40

12 osób

Praktyczna nauka jazdy wózkiem 

Listopad 2017

45

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy za 1 godz. dydaktyczną przeprowadzonych zajęć.

Zamawiający zastrzega jednak, że podane terminy mogą ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do:

 1. Przygotowania propozycji programu szkolenia uwzględniającego opisy szkoleń zawarte w zapytaniu, stosownie do wybranej części zamówienia;
 2. Przedstawienia propozycji materiałów szkoleniowych tj. podręcznika/podręczników dla uczestników/uczestniczek szkoleń – zgodnie z tematyką szkolenia;
 3. Przygotowania i przeprowadzenia wstępnego i końcowego testu wiedzy z zakresu realizowanych zajęć.
 4. Prowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym planem zajęć.

3.     Miejsce realizacji usług

1)       Końskie – Biuro Projektu: siedziba KSWP, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

2)       Kielce - Biuro Projektu: KSWP Biuro Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24

4.     Termin realizacji usług

Od dnia podpisania umowy w terminach wskazanych w pkt II, ppkt 2 Rodzaje, specyfikacja i terminy szkoleń, nie później niż do dnia 31.12.2017 r. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 a 16.00, po ok 6-8 godz. dyd. na dzień, min. 25 godz. zegarowych w tygodniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zajęć na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili prowadzenia postępowania jak również w chwili zawarcia umowy, za które nie ponoszą odpowiedzialności Zamawiający ani Wykonawca).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu tj.:
 • Trenerzy/ wykładowcy prowadzący dane szkolenie posiadają, co najmniej
  • Wyształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć,
  • Doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie zajęć, przy czym minimalne doświadczenie w realizacji zajęć w danym obszarze tematycznym nie jest krótsze niż 2 lata (warunek weryfikowany na podstawie złożonych dokumentów – Zał. 2 do zapytania ofertowego, CV)
 • Dysponują potencjałem technicznym: w przypadku części szkolenia Obsługa kasy fiskalnej i terminali kart oraz w przypadku Warsztatów Baristy - dysponowanie urządzeniami do zajęć praktycznych: kasy fiskalne, terminale płatnicze, ekspresy ciśnieniowe, młynki do kawy, zastawy itp. (warunek weryfikowany na podstawie Zał. 5 do zapytania ofertowego)
 • Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(warunek weryfikowany na podstawie Zał. 3 do zapytania ofertowego)

 • Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.

(warunek weryfikowany na podstawie Zał. 4 do zapytania ofertowego)

 • Zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach lub uzgadnianych
  z Zamawiającym (w przypadku zmiany).

(warunek weryfikowany na podstawie Zał. 1 do zapytania ofertowego)

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 3. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:
 • CV prowadzącego szkolenie.
 • Wykaz doświadczenia zawodowego i doświadczenia trenera/wykładowcy w zakresie odpowiadającym tym częściom zamówienia, które będą realizowane (Załącznik nr 2).
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze tematycznym szkolenia, zgodnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).
 • Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
 • Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego (Załącznik nr 5), jeśli konieczne.
 • Program szkolenia, uwzględniający opis szkolenia zawarty w zapytaniu (na końcu programu należy podać propozycję podręcznika/podręczników, które będą przydatne dla uczestników/uczestniczek szkolenia – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe)
 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami. 
  W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, lub powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.
 2. Oferta powinna zawierać cenę brutto w ramach każdego z oferowanych zadań, wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki ubezpieczeniowe).
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zgodnie z Formularzem oferty)
 4. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
 2. K2 - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K– liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie”, trener/wykładowca musi wykazać min. 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia.

K=Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a)       do 50 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt

b)       od 51 do 100 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 20 pkt

c)       od 101 do 200 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 30 pkt

d)       powyżej 200 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 40 pkt

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 
26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub w Biurze Projektu w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24

-  lub pocztą na adresy:

1. KSWP, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub

2. Biuro Projektu w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 25.04.2017 r.

3. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do biur projektu Zamawiającego do dnia 25.04.2017 .

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona na stronie Zmawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie zajęć wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia zajęć (zawierające wszystkie koszty ujęte w zapytaniu, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową).

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

8. Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut.

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

10. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Małgorzata Ciaś – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce